• تصاویر اسلایدر صفحه نخست 11 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 12 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 13 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 14 - حذف نشود

فراتر از اخبار

 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

 • انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی

 • انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده 315

 • کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری منتشر شد

 • به روزرسانی راهنمای حرفه برای کمیته های حسابرسی در ارزیابی کیفیت حسابرسی

 • مشورتخواهی درباره ترتیبات راهبری

Loading
Loading
 • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

 • انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی

 • انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده 315

 • کتاب حسابداری مدیریت در صنعت بانکداری منتشر شد

 • به روزرسانی راهنمای حرفه برای کمیته های حسابرسی در ارزیابی کیفیت حسابرسی

 • مشورتخواهی درباره ترتیبات راهبری

Loading

ورود اعضا

سمینارها و دوره‌های آموزشی