• تصاویر اسلایدر صفحه نخست 11 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 12 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 13 - حذف نشود
 • تصاویر اسلایدر صفحه نخست 14 - حذف نشود

فراتر از اخبار

 • سخنرانی وزیر امور اقتصادی درباره نقش پراهمیت حسابداران و حسابرسان

 • استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و موارد افشای مرتبط با تغییرات آب وهوایی

 • اهمیت اتوماسیون در کسب وکار

 • رهنمود درباره چگونگی انتخاب و به کارگیری رویه های حسابداری

 • تایید اولین هیئت مدیره فدراسیون با اکثریت زنان

 • برگزاری پنجمین همایش مالی اسلامی

Loading
Loading
 • سخنرانی وزیر امور اقتصادی درباره نقش پراهمیت حسابداران و حسابرسان

 • استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و موارد افشای مرتبط با تغییرات آب وهوایی

 • اهمیت اتوماسیون در کسب وکار

 • رهنمود درباره چگونگی انتخاب و به کارگیری رویه های حسابداری

 • تایید اولین هیئت مدیره فدراسیون با اکثریت زنان

 • برگزاری پنجمین همایش مالی اسلامی

Loading

ورود اعضا

سمینارها و دوره‌های آموزشی