به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

تقویم حسابرس

سال:
فروردین ۱۳۹۵
March - April 2016
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
١١
۲
21
١٢
۳
22
١٣
۴
23
١٤
۵
24
١٥
۶
25
١٦

۷
26
١٧
۸
27
١٨
۹
28
١٩
۱۰
29
٢٠
۱۱
30
٢١
۱۲
31
٢٢
۱۳
01
٢٣

۱۴
02
٢٤
۱۵
03
٢٥
۱۶
04
٢٦
۱۷
05
٢٧
۱۸
06
٢٨
۱۹
07
٢٩
۲۰
08
١

۲۱
09
٢
۲۲
10
٣
۲۳
11
٤
۲۴
12
٥
۲۵
13
٦
۲۶
14
٧
۲۷
15
٨

۲۸
16
٩
۲۹
17
١٠
۳۰
18
١١
۳۱
19
١٢
اردیبهشت ۱۳۹۵
April - May 2016
رجب - شعبان - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
١٣
۲
21
١٤
۳
22
١٥

۴
23
١٦
۵
24
١٧
۶
25
١٨
۷
26
١٩
۸
27
٢٠
۹
28
٢١
۱۰
29
٢٢

۱۱
30
٢٣
۱۲
01
٢٤
۱۳
02
٢٥
۱۴
03
٢٦
۱۵
04
٢٧
۱۶
05
٢٨
۱۷
06
٢٩

۱۸
07
٣٠
۱۹
08
١
۲۰
09
٢
۲۱
10
٣
۲۲
11
٤
۲۳
12
٥
۲۴
13
٦

۲۵
14
٧
۲۶
15
٨
۲۷
16
٩
۲۸
17
١٠
۲۹
18
١١
۳۰
19
١٢
۳۱
20
١٣

۲۹ اردیبهشت   همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام
۳۰ اردیبهشت   کنفرانس بین المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوشمندی تجاری و سازمانی
۳۰ اردیبهشت   همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام
خرداد ۱۳۹۵
May - June 2016
شعبان - رمضان - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
١٤
۲
22
١٥
۳
23
١٦
۴
24
١٧
۵
25
١٨
۶
26
١٩
۷
27
٢٠

۸
28
٢١
۹
29
٢٢
۱۰
30
٢٣
۱۱
31
٢٤
۱۲
01
٢٥
۱۳
02
٢٦
۱۴
03
٢٧

۱۵
04
٢٨
۱۶
05
٢٩
۱۷
06
١
۱۸
07
٢
۱۹
08
٣
۲۰
09
٤
۲۱
10
٥

۲۲
11
٦
۲۳
12
٧
۲۴
13
٨
۲۵
14
٩
۲۶
15
١٠
۲۷
16
١١
۲۸
17
١٢

۲۹
18
١٣
۳۰
19
١٤
۳۱
20
١٥
۵ خرداد   چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران
۶ خرداد   چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت
۱۲ خرداد   کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
۱۴ خرداد   چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
۱۶ خرداد   سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۲۷ خرداد   سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
تیر ۱۳۹۵
June - July 2016
رمضان - شوال - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
١٦
۲
22
١٧
۳
23
١٨
۴
24
١٩

۵
25
٢٠
۶
26
٢١
۷
27
٢٢
۸
28
٢٣
۹
29
٢٤
۱۰
30
٢٥
۱۱
01
٢٦

۱۲
02
٢٧
۱۳
03
٢٨
۱۴
04
٢٩
۱۵
05
٣٠
۱۶
06
١
۱۷
07
٢
۱۸
08
٣

۱۹
09
٤
۲۰
10
٥
۲۱
11
٦
۲۲
12
٧
۲۳
13
٨
۲۴
14
٩
۲۵
15
١٠

۲۶
16
١١
۲۷
17
١٢
۲۸
18
١٣
۲۹
19
١٤
۳۰
20
١٥
۳۱
21
١٦
۱۰ تیر   هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
مرداد ۱۳۹۵
July - August 2016
شوال - ذوالقعده - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٧

۲
23
١٨
۳
24
١٩
۴
25
٢٠
۵
26
٢١
۶
27
٢٢
۷
28
٢٣
۸
29
٢٤

۹
30
٢٥
۱۰
31
٢٦
۱۱
01
٢٧
۱۲
02
٢٨
۱۳
03
٢٩
۱۴
04
١
۱۵
05
٢

۱۶
06
٣
۱۷
07
٤
۱۸
08
٥
۱۹
09
٦
۲۰
10
٧
۲۱
11
٨
۲۲
12
٩

۲۳
13
١٠
۲۴
14
١١
۲۵
15
١٢
۲۶
16
١٣
۲۷
17
١٤
۲۸
18
١٥
۲۹
19
١٦

۳۰
20
١٧
۳۱
21
١٨
۷ مرداد   پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
شهریور ۱۳۹۵
August - September 2016
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٩
۲
23
٢٠
۳
24
٢١
۴
25
٢٢
۵
26
٢٣

۶
27
٢٤
۷
28
٢٥
۸
29
٢٦
۹
30
٢٧
۱۰
31
٢٨
۱۱
01
٢٩
۱۲
02
١

۱۳
03
٢
۱۴
04
٣
۱۵
05
٤
۱۶
06
٥
۱۷
07
٦
۱۸
08
٧
۱۹
09
٨

۲۰
10
٩
۲۱
11
١٠
۲۲
12
١١
۲۳
13
١٢
۲۴
14
١٣
۲۵
15
١٤
۲۶
16
١٥

۲۷
17
١٦
۲۸
18
١٧
۲۹
19
١٨
۳۰
20
١٩
۳۱
21
٢٠
۱۴ شهریور   اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران
۱۵ شهریور   فراخوان مقاله بیست وهفتمین همایش بانکداری اسلامی
۱۸ شهریور   سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
۲۹ شهریور   اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل
مهر ۱۳۹۵
September - October 2016
ذوالحجه - محرم - ١٤٣٧
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٢١
۲
23
٢٢

۳
24
٢٣
۴
25
٢٤
۵
26
٢٥
۶
27
٢٦
۷
28
٢٧
۸
29
٢٨
۹
30
٢٩

۱۰
01
٣٠
۱۱
02
١
۱۲
03
٢
۱۳
04
٣
۱۴
05
٤
۱۵
06
٥
۱۶
07
٦

۱۷
08
٧
۱۸
09
٨
۱۹
10
٩
۲۰
11
١٠
۲۱
12
١١
۲۲
13
١٢
۲۳
14
١٣

۲۴
15
١٤
۲۵
16
١٥
۲۶
17
١٦
۲۷
18
١٧
۲۸
19
١٨
۲۹
20
١٩
۳۰
21
٢٠

۹ مهر   اولین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۲۳ مهر   اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آبان ۱۳۹۵
October - November 2016
محرم - صفر - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٢١
۲
23
٢٢
۳
24
٢٣
۴
25
٢٤
۵
26
٢٥
۶
27
٢٦
۷
28
٢٧

۸
29
٢٨
۹
30
٢٩
۱۰
31
٣٠
۱۱
01
١
۱۲
02
٢
۱۳
03
٣
۱۴
04
٤

۱۵
05
٥
۱۶
06
٦
۱۷
07
٧
۱۸
08
٨
۱۹
09
٩
۲۰
10
١٠
۲۱
11
١١

۲۲
12
١٢
۲۳
13
١٣
۲۴
14
١٤
۲۵
15
١٥
۲۶
16
١٦
۲۷
17
١٧
۲۸
18
١٨

۲۹
19
١٩
۳۰
20
٢٠
۵ آبان   نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
۲۰ آبان   سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
۲۵ آبان   ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آذر ۱۳۹۵
November - December 2016
صفر - ربيع الاول - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢١
۲
22
٢٢
۳
23
٢٣
۴
24
٢٤
۵
25
٢٥

۶
26
٢٦
۷
27
٢٧
۸
28
٢٨
۹
29
٢٩
۱۰
30
١
۱۱
01
٢
۱۲
02
٣

۱۳
03
٤
۱۴
04
٥
۱۵
05
٦
۱۶
06
٧
۱۷
07
٨
۱۸
08
٩
۱۹
09
١٠

۲۰
10
١١
۲۱
11
١٢
۲۲
12
١٣
۲۳
13
١٤
۲۴
14
١٥
۲۵
15
١٦
۲۶
16
١٧

۲۷
17
١٨
۲۸
18
١٩
۲۹
19
٢٠
۳۰
20
٢١
۲ آذر   دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
۱۷ آذر   اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۲۳ آذر   همایش پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در شبکه بانکی کشور
۲۵ آذر   دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۲۹ آذر   دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
۳۰ آذر   اتمام زمان نظرخواهی درخصوص پیش نویس استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده شماره 501
دی ۱۳۹۵
December 2016 - January 2017
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢٢
۲
22
٢٣
۳
23
٢٤

۴
24
٢٥
۵
25
٢٦
۶
26
٢٧
۷
27
٢٨
۸
28
٢٩
۹
29
٣٠
۱۰
30
١

۱۱
31
٢
۱۲
01
٣
۱۳
02
٤
۱۴
03
٥
۱۵
04
٦
۱۶
05
٧
۱۷
06
٨

۱۸
07
٩
۱۹
08
١٠
۲۰
09
١١
۲۱
10
١٢
۲۲
11
١٣
۲۳
12
١٤
۲۴
13
١٥

۲۵
14
١٦
۲۶
15
١٧
۲۷
16
١٨
۲۸
17
١٩
۲۹
18
٢٠
۳۰
19
٢١
۲۲ دی   سومین همایش ملی استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی، تجربیات گذشته-مسیر پیش‌رو
بهمن ۱۳۹۵
January - February 2017
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
٢٢

۲
21
٢٣
۳
22
٢٤
۴
23
٢٥
۵
24
٢٦
۶
25
٢٧
۷
26
٢٨
۸
27
٢٩

۹
28
٣٠
۱۰
29
١
۱۱
30
٢
۱۲
31
٣
۱۳
01
٤
۱۴
02
٥
۱۵
03
٦

۱۶
04
٧
۱۷
05
٨
۱۸
06
٩
۱۹
07
١٠
۲۰
08
١١
۲۱
09
١٢
۲۲
10
١٣

۲۳
11
١٤
۲۴
12
١٥
۲۵
13
١٦
۲۶
14
١٧
۲۷
15
١٨
۲۸
16
١٩
۲۹
17
٢٠

۳۰
18
٢١
۲۵ بهمن   کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
۲۷ بهمن   اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
۲۷ بهمن   دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
اسفند ۱۳۹۵
February - March 2017
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
19
٢٢
۲
20
٢٣
۳
21
٢٤
۴
22
٢٥
۵
23
٢٦
۶
24
٢٧

۷
25
٢٨
۸
26
٢٩
۹
27
٣٠
۱۰
28
١
۱۱
01
٢
۱۲
02
٣
۱۳
03
٤

۱۴
04
٥
۱۵
05
٦
۱۶
06
٧
۱۷
07
٨
۱۸
08
٩
۱۹
09
١٠
۲۰
10
١١

۲۱
11
١٢
۲۲
12
١٣
۲۳
13
١٤
۲۴
14
١٥
۲۵
15
١٦
۲۶
16
١٧
۲۷
17
١٨

۲۸
18
١٩
۲۹
19
٢٠
۳۰
20
٢١
۵ اسفند   دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسه های حسابرسی
۱۱ اسفند   پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۱۵ اسفند   دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
۱۵ اسفند   ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
۱۵ اسفند   نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
۱۶ اسفند   نخستین کنفرانس جامع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.