اخبار - سمینارها | مجله حسابرس

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳
[ تعداد بازدید : ۷۷۵ ]
کنفرانس بین المللی مدلها و تکنیکهای کمی در مدیریت، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۷
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۰
[ تعداد بازدید : ۶۷۹ ]
چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰
[ تعداد بازدید : ۷۲۱ ]
سومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری، ۲۰ تیر ۱۳۹۹
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵
[ تعداد بازدید : ۷۶۲ ]