آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1397

عنوانتاریخ انتشار
نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جانبداری ناآگاهانه و تردیدحرفه ای ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل حساب جاری به روز رسانی شد ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
پیش نویس دستورالعمل راهبری شرکتی جهت نظرخواهی ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
نشست کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
شمارش معکوس برای کنفرانس فرانکفورت ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
خلاصه نشست گروه مشورتی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری کنفرانس جهانی تدوینگران استاندارد ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان برای استخدام کمک حسابدار در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
رونمایی از سامانه های الکترونیکی وزارت اقتصاد ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
ابقای رئیس و اعضای هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
دو تکلیف سازمان بورس برای شرکت های بورسی و فرابورسی ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ درباره بنگاههای دولتی ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب وکار ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
انتشار خلاصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
تغییرات در رویه های حسابداری ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
مجموعه مطالب آموزشی پشتیبان برای استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه جدید و برنامه کار روزامد شده ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
انتشار رهنمود پیاده سازی استانداردهای حسابداری دولتی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
تاثیر فناوری دفترکل الکترونیکی زنجیره ای برکسب وکار، امور مالی و حسابداری ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
رهنمودی بر مدیریت حرفه برای موسسه های حسابرسی کوچک و متوسط ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان برای استخدام مدیر فناوری ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بیشترین رشد در دولت الکترونیک ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
ترسیم چشم اندازی برای عملکرد مالی و متخصصان حرفه ای مالی ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
مشورتخواهی جهانی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای درخصوص تردید حرفه ای ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
همایش چالشهای حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
معرفی برنامه کاربردی برای آشنایی با اصول بازار سرمایه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
انتشار گزارش سالانه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
نودو چهارمین شماره مجله حسابرس منتشرشد ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
محک دانش درباره چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری دوره آموزشی ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
نمونه صورتهای مالی برای شرکت های سرمایه گذاری ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
ثبت نام مشمولین معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
نظرخواهی در مورد پیش‌نویس آئین‌نامه طبقه‌بندی مؤسسات حسابرسی ۸ خرداد ۱۳۹۷
تفویض تایید گزارش حسابرسی دستگاه ها ۷ خرداد ۱۳۹۷
تداوم اصلاح صورت های مالی بانک ها و اعتباربخشی به چک ۷ خرداد ۱۳۹۷
دستور العمل نحوه ارزیابی دارایی ها به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ۷ خرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل شرایط پذیرش ساعات آموزش حسابداران رسمی ۷ خرداد ۱۳۹۷
تصویب دستورالعمل تأمین مالی جمعی ۲ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی ۲ خرداد ۱۳۹۷
انتشار خبرنامه کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی ۲ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان برای جذب مدیر فنی ارشد در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲ خرداد ۱۳۹۷
انتشار سند ضمیمه پیش نویس پیشنهادی تغییرات در رویه های حسابداری ۱ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان برای عضویت در کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ۱ خرداد ۱۳۹۷
رسیدگی همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی به عوامل اخلالگر نوپدید و آینده حسابرسی ۱ خرداد ۱۳۹۷