آخرین شماره

 حسابرس - شماره 117 

بهمن و اسفند 1400

طرح جلد 117  

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی 117

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 سرپرست امور اجرایی
 محمود مجدی
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209