آخرین شماره

 حسابرس - شماره 105

بهمن و اسفند 1398

طرح جلد 105

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی 105

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209