آخرین شماره

 حسابرس - شماره 103

مهر و آبان 1398

مجله شماره 103 حسابرس منتشر شد

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی 103

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209