آخرین شماره

 حسابرس - شماره 102

مرداد و شهریور 1398

مجله شماره 102 حسابرس منتشر شد

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی 102

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209