آخرین شماره

 حسابرس - شماره 106

فروردین و اردیبهشت 1399

طرح جلد 106

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی106

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209