آخرین شماره

 حسابرس - شماره 119 

تابستان 1401

طرح جلد 119  

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی119

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

دکتر موسی بزرگ اصل، اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 سرپرست امور اجرایی
 محمود مجدی
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209