ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

فروردین ۱۳۹۶
March - April 2017
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
١٩
۲۹
19
٢٠
۳۰
20
٢١
۱
21
٢٢
۲
22
٢٣
۳
23
٢٤
۴
24
٢٥

۵
25
٢٦
۶
26
٢٧
۷
27
٢٨
۸
28
٢٩
۹
29
٣٠
۱۰
30
٠١
۱۱
31
٠٢

۱۲
01
٠٣
۱۳
02
٠٤
۱۴
03
٠٥
۱۵
04
٠٦
۱۶
05
٠٧
۱۷
06
٠٨
۱۸
07
٠٩

۱۹
08
١٠
۲۰
09
١١
۲۱
10
١٢
۲۲
11
١٣
۲۳
12
١٤
۲۴
13
١٥
۲۵
14
١٦

۲۶
15
١٧
۲۷
16
١٨
۲۸
17
١٩
۲۹
18
٢٠
۳۰
19
٢١
۳۱
20
٢٢
۱
21
٢٣
مناسبت های ماه : فروردین
اردیبهشت ۱۳۹۶
April - May 2017
رجب - شعبان - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
١٧
۲۷
16
١٨
۲۸
17
١٩
۲۹
18
٢٠
۳۰
19
٢١
۳۱
20
٢٢
۱
21
٢٣

۲
22
٢٤
۳
23
٢٥
۴
24
٢٦
۵
25
٢٧
۶
26
٢٨
۷
27
٢٩
۸
28
٠١

۹
29
٠٢
۱۰
30
٠٣
۱۱
01
٠٤
۱۲
02
٠٥
۱۳
03
٠٦
۱۴
04
٠٧
۱۵
05
٠٨

۱۶
06
٠٩
۱۷
07
١٠
۱۸
08
١١
۱۹
09
١٢
۲۰
10
١٣
۲۱
11
١٤
۲۲
12
١٥

۲۳
13
١٦
۲۴
14
١٧
۲۵
15
١٨
۲۶
16
١٩
۲۷
17
٢٠
۲۸
18
٢١
۲۹
19
٢٢

۳۰
20
٢٣
۳۱
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩
مناسبت های ماه : اردیبهشت
 • ۱۳ اردیبهشت برگزاری همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری
 • ۱۴ اردیبهشت برگزاری پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
 • ۱۵ اردیبهشت اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت،حسابداری،روانشناسی و اقتصاد
 • ۲۰ اردیبهشت دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
 • ۲۴ اردیبهشت سمینار نقش حسابرسان داخلی در تهیه گزارشهای سالانه
 • ۲۸ اردیبهشت چهارمین کنفرانس جهانی پژوهشهای نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی (نمایه شده در ISC )
 • ۲۸ اردیبهشت جامع ترین همایش تخصصی مالیاتی
 • ۳۰ اردیبهشت پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
خرداد ۱۳۹۶
May - June 2017
شعبان - رمضان - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
٢٣
۳۱
21
٢٤
۱
22
٢٥
۲
23
٢٦
۳
24
٢٧
۴
25
٢٨
۵
26
٢٩

۶
27
٠١
۷
28
٠٢
۸
29
٠٣
۹
30
٠٤
۱۰
31
٠٥
۱۱
01
٠٦
۱۲
02
٠٧

۱۳
03
٠٨
۱۴
04
٠٩
۱۵
05
١٠
۱۶
06
١١
۱۷
07
١٢
۱۸
08
١٣
۱۹
09
١٤

۲۰
10
١٥
۲۱
11
١٦
۲۲
12
١٧
۲۳
13
١٨
۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١

۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۳۰
20
٢٥
۳۱
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨
مناسبت های ماه : خرداد
 • ۴ خرداد اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
 • ۴ خرداد چهارمین همایش مدیریت و حسابداری ایران
تیر ۱۳۹۶
June - July 2017
رمضان - شوال - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۳۰
20
٢٥
۳۱
21
٢٦
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨

۳
24
٢٩
۴
25
٣٠
۵
26
٠١
۶
27
٠٢
۷
28
٠٣
۸
29
٠٤
۹
30
٠٥

۱۰
01
٠٦
۱۱
02
٠٧
۱۲
03
٠٨
۱۳
04
٠٩
۱۴
05
١٠
۱۵
06
١١
۱۶
07
١٢

۱۷
08
١٣
۱۸
09
١٤
۱۹
10
١٥
۲۰
11
١٦
۲۱
12
١٧
۲۲
13
١٨
۲۳
14
١٩

۲۴
15
٢٠
۲۵
16
٢١
۲۶
17
٢٢
۲۷
18
٢٣
۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦

۳۱
22
٢٧
۱
23
٢٨
۲
24
٢٩
۳
25
٠١
۴
26
٠٢
۵
27
٠٣
۶
28
٠٤
مناسبت های ماه : تیر
 • ۸ تیر کنفرانس بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در آمستردام
 • ۸ تیر کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
 • ۸ تیر کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
 • ۱۴ تیر دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۲۲ تیر سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۷ تیر همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
 • ۲۷ تیر اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
مرداد ۱۳۹۶
July - August 2017
شوال - ذوالقعده - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱
22
٢٧
۱
23
٢٨
۲
24
٢٩
۳
25
٠١
۴
26
٠٢
۵
27
٠٣
۶
28
٠٤

۷
29
٠٥
۸
30
٠٦
۹
31
٠٧
۱۰
01
٠٨
۱۱
02
٠٩
۱۲
03
١٠
۱۳
04
١١

۱۴
05
١٢
۱۵
06
١٣
۱۶
07
١٤
۱۷
08
١٥
۱۸
09
١٦
۱۹
10
١٧
۲۰
11
١٨

۲۱
12
١٩
۲۲
13
٢٠
۲۳
14
٢١
۲۴
15
٢٢
۲۵
16
٢٣
۲۶
17
٢٤
۲۷
18
٢٥

۲۸
19
٢٦
۲۹
20
٢٧
۳۰
21
٢٨
۳۱
22
٢٩
۱
23
٠١
۲
24
٠٢
۳
25
٠٣
مناسبت های ماه : مرداد
 • ۱۹ مرداد چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
 • ۱۹ مرداد اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
 • ۲۴ مرداد دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )
 • ۲۶ مرداد اولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
شهریور ۱۳۹۶
August - September 2017
ذوالحجه - محرم - ١٤٣٨
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
19
٢٦
۲۹
20
٢٧
۳۰
21
٢٨
۳۱
22
٢٩
۱
23
٠١
۲
24
٠٢
۳
25
٠٣

۴
26
٠٤
۵
27
٠٥
۶
28
٠٦
۷
29
٠٧
۸
30
٠٨
۹
31
٠٩
۱۰
01
١٠

۱۱
02
١١
۱۲
03
١٢
۱۳
04
١٣
۱۴
05
١٤
۱۵
06
١٥
۱۶
07
١٦
۱۷
08
١٧

۱۸
09
١٨
۱۹
10
١٩
۲۰
11
٢٠
۲۱
12
٢١
۲۲
13
٢٢
۲۳
14
٢٣
۲۴
15
٢٤

۲۵
16
٢٥
۲۶
17
٢٦
۲۷
18
٢٧
۲۸
19
٢٨
۲۹
20
٢٩
۳۰
21
٣٠
۳۱
22
٠١

مناسبت های ماه : شهریور
 • ۱ شهریور بیست وهشتمین همایش بانکداری اسلامی
 • ۲ شهریور نخستین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
 • ۸ شهریور همایش پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه کشور
 • ۱۶ شهریور کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
 • ۲۱ شهریور اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
 • ۲۳ شهریور سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
 • ۲۳ شهریور هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۵ شهریور اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
 • ۲۵ شهریور ششمین کفرانس ملی علوم مدیریت نوین
 • ۲۵ شهریور ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
 • ۳۰ شهریور سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۳۰ شهریور سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
 • ۳۰ شهریور کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب وکار و حسابداری
 • ۳۰ شهریور سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
مهر ۱۳۹۶
September - October 2017
محرم - صفر - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٠٢
۲
24
٠٣
۳
25
٠٤
۴
26
٠٥
۵
27
٠٦
۶
28
٠٧
۷
29
٠٨

۸
30
٠٩
۹
01
١٠
۱۰
02
١١
۱۱
03
١٢
۱۲
04
١٣
۱۳
05
١٤
۱۴
06
١٥

۱۵
07
١٦
۱۶
08
١٧
۱۷
09
١٨
۱۸
10
١٩
۱۹
11
٢٠
۲۰
12
٢١
۲۱
13
٢٢

۲۲
14
٢٣
۲۳
15
٢٤
۲۴
16
٢٥
۲۵
17
٢٦
۲۶
18
٢٧
۲۷
19
٢٨
۲۸
20
٢٩

۲۹
21
٠١
۳۰
22
٠٢
۱
23
٠٣
۲
24
٠٤
۳
25
٠٥
۴
26
٠٦
۵
27
٠٧
مناسبت های ماه : مهر
 • ۱۳ مهر اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
 • ۱۶ مهر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت، حسابداری و اقتصاد مقاومتی
 • ۳۰ مهر همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
آبان ۱۳۹۶
October - November 2017
صفر - ربيع الاول - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
21
٠١
۳۰
22
٠٢
۱
23
٠٣
۲
24
٠٤
۳
25
٠٥
۴
26
٠٦
۵
27
٠٧

۶
28
٠٨
۷
29
٠٩
۸
30
١٠
۹
31
١١
۱۰
01
١٢
۱۱
02
١٣
۱۲
03
١٤

۱۳
04
١٥
۱۴
05
١٦
۱۵
06
١٧
۱۶
07
١٨
۱۷
08
١٩
۱۸
09
٢٠
۱۹
10
٢١

۲۰
11
٢٢
۲۱
12
٢٣
۲۲
13
٢٤
۲۳
14
٢٥
۲۴
15
٢٦
۲۵
16
٢٧
۲۶
17
٢٨

۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٣٠
۲۹
20
٠١
۳۰
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
۳
24
٠٥
مناسبت های ماه : آبان
 • ۱۰ آبان سومین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی
 • ۱۱ آبان اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • ۱۵ آبان سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
 • ۲۳ آبان همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۳ آبان همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۴ آبان اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • ۲۵ آبان پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصا
 • ۲۵ آبان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
 • ۲۷ آبان هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
 • ۲۷ آبان دومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۹ آبان پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
 • ۲۹ آبان سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
 • ۳۰ آبان نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 • ۳۰ آبان اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین
 • ۳۰ آبان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
آذر ۱۳۹۶
November - December 2017
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٣٠
۲۹
20
٠١
۳۰
21
٠٢
۱
22
٠٣
۲
23
٠٤
۳
24
٠٥

۴
25
٠٦
۵
26
٠٧
۶
27
٠٨
۷
28
٠٩
۸
29
١٠
۹
30
١١
۱۰
01
١٢

۱۱
02
١٣
۱۲
03
١٤
۱۳
04
١٥
۱۴
05
١٦
۱۵
06
١٧
۱۶
07
١٨
۱۷
08
١٩

۱۸
09
٢٠
۱۹
10
٢١
۲۰
11
٢٢
۲۱
12
٢٣
۲۲
13
٢٤
۲۳
14
٢٥
۲۴
15
٢٦

۲۵
16
٢٧
۲۶
17
٢٨
۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٣٠
۲۹
20
٠١
۳۰
21
٠٢
۱
22
٠٣
مناسبت های ماه : آذر
 • ۲ آذر اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی (نمایه شده در ISC)
 • ۵ آذر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
 • ۹ آذر همایش ملی پیاده سازی IFRS ویژه SMEs
 • ۱۲ آذر سومین همایش مالی اسلامی
 • ۱۴ آذر برگزاری اولین جشنواره هزارنفری حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور
 • ۱۵ آذر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
 • ۱۶ آذر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و علوم انسانی
 • ۲۳ آذر چهارمین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین ایران
 • ۲۳ آذر اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید براقتصاد مقاومتی (نمایه شده در ISC )
 • ۲۴ آذر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری
 • ۲۴ آذر اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
 • ۲۶ آذر سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
 • ۳۰ آذر اتمام زمان نظرخواهی درخصوص پیش نویس استاندارد حسابرسی تجدیدنظر شده شماره 501
 • ۳۰ آذر همایش بین المللی حسابداری، آمار و ریاضی
دی ۱۳۹۶
December 2017 - January 2018
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵
16
٢٧
۲۶
17
٢٨
۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٣٠
۲۹
20
٠١
۳۰
21
٠٢
۱
22
٠٣

۲
23
٠٤
۳
24
٠٥
۴
25
٠٦
۵
26
٠٧
۶
27
٠٨
۷
28
٠٩
۸
29
١٠

۹
30
١١
۱۰
31
١٢
۱۱
01
١٣
۱۲
02
١٤
۱۳
03
١٥
۱۴
04
١٦
۱۵
05
١٧

۱۶
06
١٨
۱۷
07
١٩
۱۸
08
٢٠
۱۹
09
٢١
۲۰
10
٢٢
۲۱
11
٢٣
۲۲
12
٢٤

۲۳
13
٢٥
۲۴
14
٢٦
۲۵
15
٢٧
۲۶
16
٢٨
۲۷
17
٢٩
۲۸
18
٣٠
۲۹
19
٠١

۳۰
20
٠٢
۱
21
٠٣
۲
22
٠٤
۳
23
٠٥
۴
24
٠٦
۵
25
٠٧
۶
26
٠٨
مناسبت های ماه : دی
 • ۱۰ دی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
 • ۱۳ دی همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده (فرصت ها و چالش ها)
 • ۱۴ دی نخستین کنگره بین المللی اقتصاد و بانکداری ایران
 • ۱۹ دی همایش بین المللی جامع حسابداری ایران
 • ۲۴ دی کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و مدیریت سرمایه گذاری در ایران
بهمن ۱۳۹۶
January - February 2018
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
20
٠٢
۱
21
٠٣
۲
22
٠٤
۳
23
٠٥
۴
24
٠٦
۵
25
٠٧
۶
26
٠٨

۷
27
٠٩
۸
28
١٠
۹
29
١١
۱۰
30
١٢
۱۱
31
١٣
۱۲
01
١٤
۱۳
02
١٥

۱۴
03
١٦
۱۵
04
١٧
۱۶
05
١٨
۱۷
06
١٩
۱۸
07
٢٠
۱۹
08
٢١
۲۰
09
٢٢

۲۱
10
٢٣
۲۲
11
٢٤
۲۳
12
٢٥
۲۴
13
٢٦
۲۵
14
٢٧
۲۶
15
٢٨
۲۷
16
٢٩

۲۸
17
٣٠
۲۹
18
٠١
۳۰
19
٠٢
۱
20
٠٣
۲
21
٠٤
۳
22
٠٥
۴
23
٠٦
مناسبت های ماه : بهمن
 • ۱۵ بهمن کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۱۹ بهمن همایش علمی پژوهشی مطالعات نوین در علوم انسانی
اسفند ۱۳۹۶
February - March 2018
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٣٩
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
17
٣٠
۲۹
18
٠١
۳۰
19
٠٢
۱
20
٠٣
۲
21
٠٤
۳
22
٠٥
۴
23
٠٦

۵
24
٠٧
۶
25
٠٨
۷
26
٠٩
۸
27
١٠
۹
28
١١
۱۰
01
١٢
۱۱
02
١٣

۱۲
03
١٤
۱۳
04
١٥
۱۴
05
١٦
۱۵
06
١٧
۱۶
07
١٨
۱۷
08
١٩
۱۸
09
٢٠

۱۹
10
٢١
۲۰
11
٢٢
۲۱
12
٢٣
۲۲
13
٢٤
۲۳
14
٢٥
۲۴
15
٢٦
۲۵
16
٢٧

۲۶
17
٢٨
۲۷
18
٢٩
۲۸
19
٠١
۲۹
20
٠٢
۱
21
٠٤
۲
22
٠٥
۳
23
٠٦
مناسبت های ماه : اسفند
 • ۳ اسفند سومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
 • ۱۰ اسفند کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (نمایه شده در ISC )
 • ۱۵ اسفند ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • ۱۵ اسفند سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی