تقویم حسابرس

اسفند ۱۳۹۸
February - March 2020
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
٢٠
۲۷
16
٢١
۲۸
17
٢٢
۲۹
18
٢٣
۳۰
19
٢٤
۱
20
٢٥
۲
21
٢٦

۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٠١
۷
26
٠٢
۸
27
٠٣
۹
28
٠٤

۱۰
29
٠٥
۱۱
01
٠٦
۱۲
02
٠٧
۱۳
03
٠٨
۱۴
04
٠٩
۱۵
05
١٠
۱۶
06
١١

۱۷
07
١٢
۱۸
08
١٣
۱۹
09
١٤
۲۰
10
١٥
۲۱
11
١٦
۲۲
12
١٧
۲۳
13
١٨

۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥
مناسبت های ماه اسفند
 • ۱ اسفند چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و یازدهمین کنفرانس کارافرینی و نواوریهای باز
 • ۱ اسفند پنجمین کنگره ملی حسابرسی داخلی
 • ۵ اسفند برگزاری دوره های آموزشی
 • ۸ اسفند اولین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 • ۸ اسفند هشتمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی
 • ۸ اسفند چهارمین کنفرانس مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
 • ۸ اسفند ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
 • ۱۰ اسفند چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
 • ۱۱ اسفند چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
 • ۱۵ اسفند سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
 • ۱۵ اسفند پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 • ۱۸ اسفند اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
 • ۱۹ اسفند سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
 • ۲۲ اسفند دومین همایش ملی علوم مدیریت، اقتصاد و بانکداری اسلامی
 • ۲۵ اسفند سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
 • ۲۷ اسفند کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت
 • ۲۷ اسفند اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
 • ۲۷ اسفند دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم ورزشی