تقویم دوره های آموزشی

فروردین ۱۳۹۹
March - April 2020
رجب - شعبان - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥

۲
21
٢٦
۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٣٠
۷
26
٠١
۸
27
٠٢

۹
28
٠٣
۱۰
29
٠٤
۱۱
30
٠٥
۱۲
31
٠٦
۱۳
01
٠٧
۱۴
02
٠٨
۱۵
03
٠٩

۱۶
04
١٠
۱۷
05
١١
۱۸
06
١٢
۱۹
07
١٣
۲۰
08
١٤
۲۱
09
١٥
۲۲
10
١٦

۲۳
11
١٧
۲۴
12
١٨
۲۵
13
١٩
۲۶
14
٢٠
۲۷
15
٢١
۲۸
16
٢٢
۲۹
17
٢٣

۳۰
18
٢٤
۳۱
19
٢٥
۱
20
٢٦
۲
21
٢٧
۳
22
٢٨
۴
23
٢٩
۵
24
٣٠
مناسبت های ماه فروردین