تقویم دوره های آموزشی

اردیبهشت ۱۴۰۱
April - May 2022
رمضان - شوال - ١٤٤٣
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
١٤
۲۸
17
١٥
۲۹
18
١٦
۳۰
19
١٧
۳۱
20
١٨
۱
21
١٩
۲
22
٢٠

۳
23
٢١
۴
24
٢٢
۵
25
٢٣
۶
26
٢٤
۷
27
٢٥
۸
28
٢٦
۹
29
٢٧

۱۰
30
٢٨
۱۱
01
٢٩
۱۲
02
٠١
۱۳
03
٠٢
۱۴
04
٠٣
۱۵
05
٠٤
۱۶
06
٠٥

۱۷
07
٠٦
۱۸
08
٠٧
۱۹
09
٠٨
۲۰
10
٠٩
۲۱
11
١٠
۲۲
12
١١
۲۳
13
١٢

۲۴
14
١٣
۲۵
15
١٤
۲۶
16
١٥
۲۷
17
١٦
۲۸
18
١٧
۲۹
19
١٨
۳۰
20
١٩

۳۱
21
٢٠
۱
22
٢١
۲
23
٢٢
۳
24
٢٣
۴
25
٢٤
۵
26
٢٥
۶
27
٢٦
مناسبت های ماه اردیبهشت
  • ۱۷ اردیبهشت برگزاری دوره آموزشی