ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : تیر
 • ۵ تیر دومین کنفرانس اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۶ تیر اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب وکار
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر پارادایمهای منطقه و جهان
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایمهای منطقه ای و جهانی
 • ۶ تیر هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۶ تیر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب وکار و بازرگانی
 • ۱۴ تیر دومین همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
 • ۲۰ تیر سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 • ۲۹ تیر کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری، اقتصاد و بانکداری
 • ۳۰ تیر دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
 • ۳۱ تیر سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران