ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

رویدادها

مناسبت های ماه : تیر
  • ۶ تیر اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
  • ۷ تیر دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی
  • ۱۱ تیر یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
  • ۱۲ تیر پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
  • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
  • ۲۳ تیر چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
  • ۲۳ تیر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه