شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 108

مرداد و شهریور 1399

 

موضوع محوری: گزارش تفسیری مدیریت؛ گسترش دامنه گزارشگری مالی

 

مقالهها:

  • آن‌چه گزارشگری پایداری ممکن است به آن دست یابد
  • گزارش تفسیری مدیریت؛ ریسکهای اصلی
  • گزارش تفسیری مدیریت؛ محیط بیرونی واحد تجاری
  • پروژه گزارش تفسیری مدیریت؛ هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری
  • گزارش تفسیری مدیریت؛ راهبرد واحد تجاری
  • گزارشگری پایداری و ارتباط آن با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
  • ارزش آفرینی و گزارش تفسیری مدیریت

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 


شماره 107- تیر 1399-
همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای حسابداری و حسابرسی آن

شماره 108- شهریور 1399- گزارش تفسیری مدیریت؛ گسترش دامنه گزارشگری مالی

شماره 109- آبان 1399- مهارتها و شایستگیهای لازم برای حسابداران حرفه‌ای شاغل در بخش عمومی

شماره 110- دی 1399- آموزش فناوری ارتباطی و اطلاعاتی

شماره 111- اسفند 1399- بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی

شماره 112- اردیبهشت 1400- دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک