شماره آینده حسابرس

شماره آینده  

نشریه حسابرس، شماره 106

فروردین و اردیبهشت 1399

 

موضوع محوری: ارائه و افشا در صورتهای مالی

 

مقالهها: 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 


شماره 106- اردیبهشت 1399-
ارائه و افشا در صورتهای مالی
شماره 107- تیر 1399-
پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی آموزشی برای حسابداران