شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 118 

فروردین، اردیبهشت و خرداد 1401

 

موضوع محوری: چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری با تاکیدبر استانداردهای معین

مقاله‌ها:

 • حسابرسی در محیط رایانه‌ای
 • ادبیات دانشگاهی بررسی پس از استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 10، 11 و 12
 • تدوین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ بررسی پس از استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
 • یافته‌های بررسی پس از استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 10 و 12
 • حسابداری صنعتی؟ بهایابی؟ یا حسابداری بها؟
 • چالشهای استقرار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 5
 • چالشهای به‌کارگیری استانداردهای حسابداری: تغییرات سریع و پیچیدگیهای محیط کسب‌وکار
 • چالشهای به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ نیاز به آموزشهای فراگیر و ارزان
 • چالشهای به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ ضرورت توجه به ارزشهای فرهنگی
 • چالشهای به‌کارگیرری استانداردهای حسابداری؛ تشکیل اتاق فکر
 • بررسی پس از استقرار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 13
 • چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ مغایرت قانون و استاندارد
 • چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ اندازه واحد تجاری
 • چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ فقدان آموزش کافی
 • چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ نیاز به چارچوب جامع برای ارزیابی پس از اجرا
 • چالش به‌کارگیری استانداردهای حسابداری؛ آموزش حرفه‌ای مستمر راه‌حل چالشها
 •  

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

شماره 118خرداد 1401- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری با تاکید بر استانداردهای معین

شماره 119- شهریور 1401- چالشهای اجرای دستورعمل جدید حسابرسی با تاکید بر استانداردهای معین (315 و 320)

شماره 120- آذر 1401- تحلیل فاصله انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی

شماره 121- اسفند 1401- ویژگیهای نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

شماره 122- خرداد 1402- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تاکید بر استانداردهای معین

شماره 123- شهریور 1402- مشکلات عدم‌دستیابی به فناوری روز در حسابرسی و راهکارهای رفع موانع حسابرسی کامپیوتری

شماره 124- آذر 1402- چالشهای اضافه کردن وظایف جدید به وظایف حسابرسان توسط مراجع مختلف اجرایی و نظارتی که فراتر از استانداردهای حسابرسی است

شماره 125- اسفند 1402- راهکارهای پایداری حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور

شماره 126- خرداد 1403- نقش حسابرسان در شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی

شماره 127- شهریور 1403- حسابرسی بانکها و موسسه‌های اعتباری