شماره آینده حسابرس

شماره آینده  

نشریه حسابرس، شماره 107

خرداد و تیر 1399

 

موضوع محوری: همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای حسابداری و حسابرسی آن

 

مقالهها:

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 


شماره 107- تیر 1399-
همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای حسابداری و حسابرسی آن