شماره آینده حسابرس

شماره آینده  

نشریه حسابرس، شماره 105

بهمن و اسفند 1398

 

موضوع محوری: آیین رفتار حرفه ای

 

مقالهها:


 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

 

شماره 104- دی 1398- ویژگیهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص

شماره 105- اسفند 1398- ضوابط آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی مربوط به حسابرسی نخستین و حسابرسی اشخاص وابسته

شماره 106- اردیبهشت 1399- ارتقای کیفیت حسابرسی در جهت منافع عمومی

شماره 107- تیر 1399- پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی آموزشی برای حسابداران