مجله حسابرس / نشریه حسابرس / خرید اینترنتی

اشتراک پستی

امتیازات اشتراک پستی مجله حسابرس
• علاوه بر تخفیف تا پایان زمان اشتراک، در صورت افزایش قیمت اضافه بها برای مشترکین محاسبه نخواهد شد.
• از دریافت به موقع و مطمئن مجله برخوردار خواهید شد.
• با اشتراک حسابرس، آرشیوتان را کامل کنید.
• هزینه پستی مشترکین بر عهده مجله حسابرس است.

  دانلود فرم اشتراک پستی

در صورت تمایل به اشتراک، فرم بالا را تکمیل کرده و حق اشتراک را به شماره حساب جاری: 4001000604005372 (شماره شبا: IR510100004001000604005372) نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک مرکزی، شناسه واریز: 379000674267500010010101136332، واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده به آدرس دوماهنامه حسابرس ارسال و یا به شماره 88951209 فکس کرده و ضمن تماس با شماره تلفن 88953119  از وصول آن اطمینان حاصل فرمایید. لطفا کپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.

مجله حسابرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، نبش کوچه دوم، شماره 46، کد پستی‌: 1431664141 صندوق پستی: 479-14335، تلفن: 88953119 ، نمابر: 88951209

 مبلغ اشتراک برای شانزده شماره:
• 300،000 تومان

اگر ظرف سه ماه از دریافت آخرین شماره، نشریه جدید به دستتان نرسید، لطفا با دفتر حسابرس تماس حاصل فرمایید.