نشریه 94، فروردین و اردیبهشت 1397، آقای اسکندربیاتی

 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
نشریه 94، فروردین و اردیبهشت 1397، آقای اسکندربیاتی
این باور وجود دارد که هر چه کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در ارائه گزارش استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آنها تأثیر مثبت خواهد داشت.

پذیرش به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان یکی از تکیه گاه ها و کلیدهای اطمینان سرمایه گذاران، چالشهای مهمی را برای واحدهای تجاری و حسابرسان به همراه دارد. پیچیدگیهای فنی این استانداردها و نقش درخورتوجه براوردهای حسابداری، نقش ارزش منصفانه و عواملی مانند آن از یکسو، واحدهای تجاری را در پیاده سازی این استانداردها با موضوعهای گوناگونی روبه رو می کند، و از سوی دیگر، حسابرسان را در نقش اعتمادبخشی به گزارشهای مالی تهیه شده بر پایه این استانداردها با پیچیدگیهای گسترده درخصوص نحوه به کارگیری استانداردهای حسابرسی روبه رو می سازد، که ضرورت اتخاذ راهکارها از سوی مراجع باصلاحیت برای پیشگیری از نتایج نامطلوب احتمالی در اجرای استانداردها را الزامی می کند.

موضوعهایی از قبیل آموزش کافی حسابرسان، تدوین رهنمودهای کاربردی، ایجاد پایگاههای دانش،  توجه کافی به چگونگی رعایت الزامهای استقلال و بی طرفی، چگونگی پیاده سازی و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مشکلهای تهیه نخستین صورتهای مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و مطالبی مانند آن نیاز دارد که مراجع مربوط به تدوین دستورالعملهای لازم برای آنها توجه کنند.
مسائل و مشکلهای حسابرسان در برخورد با صورتهای مالی تهیه شده بر پایه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و ضرورت تدوین راهکار برای روشهای انجام کار و برنامه دقیق درخصوص چگونگی برخورد با آنها، از جمله مطالبی است که جامعه حرفه ای کشور باید به آن بپردازد.
بدون شک، درک درست مراجعی که در این امر نقش دارند، و روزامد کردن دستورعمل های مورد لزوم، می تواند احتمال موفقیت در این مسیر طولانی را افزایش دهد.

 

 امضای آقای اسکندربیاتی

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.