اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 85
مقدمه
حسابرسی مبتنی بر ریسک، دارای سه مرحله اصلی به شرح زیر است:
ارزیابی ریسک: انجام رویه های ارزیابی ریسک به منظور شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت در صورتهای مالی.
واکنش به ریسک: طراحی و انجام رویه های حسابرسی بیشتر در پاسخ به ریسکهای شناسایی و ارزیابی شده تحریف بااهمیت، هم در سطح صورتهای مالی و هم در سطح ادعا1.
گزارشگری: این مرحله شامل این موارد است؛
آماده کردن متن اظهارنظر براساس شواهد حسابرسی کسب شده؛ و
تهیه و انتشار گزارشی که با نتایج کسب شده تناسب دارد. 
گزیده هایی از استانداردهای بین المللی حسابرسی در جدول1 نشان داده شده است.
توصیف این سه عنصر، به صورت ساده در شکل1 ارائه شده است.
وظایف مختلف مندرج در هر یک از این مراحل در ادامه تشریح شده است. هر مرحله به صورت جزئی در فصلهای بعدی این رهنمود، مورد توجه قرار گرفته است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.