راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85
محیط کسب وکار هر روز تغییر می کند و در نتیجه آن ماهیت گزارشگری مالی متحول می شود و در پی آن انتظارات ذینفعان از حسابداران و حسابرسان بیشتر و بیشتر می شود کیفیت حسابرسی، اثربخشی آن و نقش تردید و قضاوت حرفه ای و از همه مهمتر، موجه بودن حسابرسی، با پرسشهای جدی روبه رو است. 
در پاسخ به نیازهای فزاینده محیط حسابرسی، خلق و بسط مدل های حسابرسی اثربخش و کارا و به کارگیری آنها در شرایط عینی و واقعی، موضوعی جدی است و بر اعتبار و موقعیت حرفه تأثیری بااهمیت دارد.
رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک، سالهای زیادی است که به عنوان راهکاری مناسب برای پاسخ به تحول های محیط کسب وکار و نیازهای فزاینده آن، در نظر گرفته شده است. در ایران نیز کوششهای چشمگیری برای معرفی این رویکرد و به کارگیری آن در محیط حسابرسی صورت گرفته، گرچه شواهد موجود نشان از آن دارد که موفقیت، آنگونه که انتظار می رفت به دست نیامده است.
«راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک» موضوع بحث میزگرد این شماره مجله حسابرس است. پرسشهای زیر در میزگرد مطرح شد و اعضای شرکت کننده در میزگرد در هر دور گفتگو، دیدگاه و نظر خود درباره یکی از پرسشها را ارائه کردند.
1- آیا به واقع رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک برای حرفه حسابرسی در ایران ضروری است؟ استفاده نبردن از این رویکرد چه زیانهای مهم و جدی برای کشور ما دارد؟
2- چه مشکلهای مهمی تا کنون بر سر راه استقرار کامل رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران وجود داشته است؟ ریشه مشکلها در چه چیزی نهفته بوده است؟
3- چه راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود، وجود دارد؟ چگونه می توان مشکلها را کنار زد و رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک را فراگیر کرد؟
4- کدام مؤسسه های حسابرسی در ایران به استفاده کامل از رویکرد یادشده شهرت دارند؟ چه درسهایی از تجربه آنها می توان گرفت؟
5- الزام حرفه به استفاده از رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک تا چه اندازه ممکن است در گسترش به کارگیری آن سودمند باشد؟ در اصل از شما بپرسیم که چه پیشنهادی برای گسترش به کارگیری رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک دارید؟
 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.