همکاران

 

 

سردبیر دکتر یدالله مکرمی
مدیر اجرایی توران اکوان
ویراستار فنی
دکتر رافیک باغومیان
مدیر مرکز اطلاع رسانی مریم نجفی
همکار مرکز اطلاع رسانی
مهناز زریو
پژوهشگر و محقق معصومه امیری مقدم، امیرهادی معنوی مقدم
طراح و صفحه آرا فاطمه عابدینی
همکار ویراستار ساجده ملاطایفه
مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی ها محمود مجدی
طراح جلد آذین رستمی
عکاس مصطفی حضرتی