Loading

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

فصلنامه
علمی-پژوهشی / ISC
بررسیهای حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

سردبیر: دکتر ساسان مهرانی

آدرس مرکز اطلاع رسانی: http://acctgrev.ut.ac.ir

مشخصات محصول

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

فصلنامه

علمی-پژوهشی / ISC

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید