اخبار

ارائه گزارشگری یکپارچه، انسجام بخشیدن به مسیر آینده

ارائه گزارشگری یکپارچه، انسجام بخشیدن به مسیر آینده
همزمان با پیشرفت فرایند تلفیق بنیاد گزارشگری ارزش (VRF) برنامه های خود را برای استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) روشن کرد.
همزمان با پیشرفت فرایند تلفیق بنیاد گزارشگری ارزش (VRF) و پس از این که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) برنامه های خود را برای استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) روشن کرد، آندریاس بارکو (Andreas Barckow) رئیس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و امانوئل فابر (Emmanuel Faber)، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB) برنامه هایی را برای نقش آینده، راهبری و توسعه بنیاد گزارشگری ارزش و اصول تفکر یکپارچه (ITP) اعلام کرده اند. این برنامه ها و نقش آینده شورای گزارشگری یکپارچه (IRC) در بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به شرح زیر است:
چارچوب گزارشگری یکپارچه
چارچوب گزارشگری یکپارچه (IRF) بخشی از نوشته های بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهد شد. 
• چارچوب گزارشگری یکپارچه در ابتدا به عنوان یک منبع داوطلبانه برای تهیه کنندگان درنظر گرفته می‌شود و جایگاه برجسته ای در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی بنیاد خواهد داشت. 
• بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و روسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری به طور فعال ادامه به کارگیری چارچوب گزارشگری یکپارچه از سوی تهیه کنندگان را تشویق می کنند.
راهبری
• در صورت ادغام بنیاد گزارشگری ارزش، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری مسئولیت چارچوب گزارشگری یکپارچه را بر عهده خواهند گرفت. 
• رؤسا و نواب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری متعهد می شوند که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری با هم کار کنند تا در مورد چگونگی ایجاد و ادغام چارچوب گزارشگری یکپارچه در پروژه های استانداردگذاری و الزامهای آن به توافق برسند (هرگونه پیشنهاد استانداردگذاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری یا هیئت استانداردهای بین المللی پایداری مشمول فرایند انجام کار است). این کار می‌تواند شامل پروژه‌های مشترکی باشد که از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری برای تکامل و ارتقای چارچوب گزارشگری یکپارچه که منجر به انتشار مطالب قابل اجرا برای هر دو هیئت می‌شود، انجام می‌گیرد.
اطلاع رسانی به بازار
• بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مورد برنامه مشارکتی برای کمک به شرکت کنندگان در بازار برای درک فرایند انتقال چارچوب گزارشگری یکپارچه به منبعی که از سوی هر دو هیئت استفاده می شود، و همچنین حمایت از استفاده و توسعه اصول تفکر یکپارچه، متعهد خواهد شد.
بر اساس چارچوب گزارشگری یکپارچه
• هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری از اصول و مفاهیم چارچوب گزارشگری یکپارچه در کار استانداردگذاری خود استفاده خواهند کرد (هرگونه پیشنهاد استانداردگذاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری یا هیئت استانداردهای بین المللی پایداری مشمول فرایند انجام کار است). این شامل جستجوی فرصتهایی برای همسوسازی و ترکیب مفاهیم در چارچوب گزارشگری یکپارچه با مفاهیم مشابه در چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری پایداری در یک کل منسجم است. 
• مشخص شده است که شباهتها و تفاوتهایی بین چارچوب گزارشگری یکپارچه و تفسیر مدیریت (MC) وجود دارد. رؤسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری متعهد می شوند که فرصتهایی را برای رسیدگی به این موضوع درنظر بگیرند. 
• رؤسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری متعهد به ایفای نقش بلندمدت برای چارچوب گزارشگری شرکتی هستند که اصول و مفاهیم چارچوب گزارشگری یکپارچه فعلی را دربر می گیرد. چارچوب گزارشگری شرکتی رهنمودهایی را برای شرکتها در مورد چگونگی تهیه گزارش یکپارچه و/یا پشتیبانی از همبستگی بین گزارشهای مورد نیاز هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری ارائه می‌کند. این موضوع گزارشگری شرکتی مرتبط، جامع و منسجم را ممکن می‌سازد. 
• مشاوره بازار، زمان و رویکرد توسعه آینده چارچوب گزارشگری یکپارچه را از طریق فرایند انجام کار بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اعلام می کند.
• در ادغام بنیاد گزارشگری ارزش، هیئت چارچوب گزارشگری یکپارچه (IRFB) فعلی به نتیجه خواهد رسید. از اعضای آن دعوت می شود در نهادهای مشاوره ای برای پروژه هایی که بر اساس چارچوب گزارشگری یکپارچه ایجاد می شوند، شرکت کنند تا اطلاعاتی را در مورد اصول و مفاهیم چارچوب گزارشگری یکپارچه ارائه دهند.
اصول تفکر یکپارچه
• اصول تفکر یکپارچه به منابع بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تبدیل خواهد شد و جایگاه برجسته ای در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی بنیاد خواهد داشت. 
• بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و رؤسای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، استفاده مستمر از اصول تفکر یکپارچه و مشارکت ذینفعان در توسعه آنها را به عنوان رهنمودهای عملی که کیفیت راهبری شرکتی و گزارشگری را افزایش می دهد تشویق می کنند.
شورای گزارشگری یکپارچه
• در ادغام بنیاد گزارشگری ارزش، شورای گزارشگری یکپارچه به یک نهاد مشورتی برای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هر دو هیئت تبدیل خواهد شد. شورا در مورد چگونگی ادغام گزارشهای مورد نیاز هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای بین المللی پایداری و نحوه درنظر گرفتن اصول چارچوب گزارشگری یکپارچه در پروژه‌های مربوط از سوی هیئت‌ها، مشاوره ارائه خواهد کرد. 
• شورا در ارائه مشاوره و درونداد بر اساس نحوه اتصال در گزارشگری مورد نیاز هیئتها نقش مهمی ایفا خواهد کرد، تا بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را در ارائه بسته گزارشی منسجم و مرتبط برای حوزه های قضایی و حمایت از پذیرش جهانی توانمند سازد. 
• شورا به مدت دو سال به این نقش ادامه خواهد داد. پس از انقضای دو سال، نیاز به شورای جداگانه به وسیله هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بررسی خواهد شد. ملاحظات برای بازبینی شامل کارهای انجام شده تا به امروز در رابطه با چارچوب گزارشگری یکپارچه و عضویت در شورای مشورتخواهی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهد بود.
بیانیه آندریاس بارکو، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، و امانوئل فابر، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی پایداری: 
"ما متقاعد شده‌ایم که چارچوب گزارشگری یکپارچه، گزارشگری شرکتی با کیفیت و ارتباط بین صورتهای مالی و افشای مالی مرتبط با پایداری را هدایت می‌کند، که کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. بنابراین، ما به طور قوی استفاده مداوم از چارچوب گزارشگری یکپارچه و اصول تفکر یکپارچه را که زیربنای آن است، تشویق می کنیم."
 
۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید