اخبار

انتشار کتاب جیبی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 2020

انتشار کتاب جیبی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 2020
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) کتاب جیبی 2020 را منتشر کرده است.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) کتاب جیبی 2020 بیانیه های بین المللی کنترل کیفیت، حسابرسی، بررسی اجمالی، سایر خدمات اطمینان بخشی، و خدمات مرتبط را منتشر کرده است. آخرین نسخه کتاب جیبی موارد زیر را نیز دربر می گیرد:
استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (ISA 540) (تجدیدنظرشده)، با عنوان «حسابرسی براوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط» در جایگزینی «استاندارد بین المللی حسابرسی 540، حسابرسی براوردهای حسابداری، شامل ارزش منصفانه براوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط. این کتاب جیبی راهنما همچنین شامل اصلاحات انطباقی و منتج از استاندارد بین المللی حسابرسی 540 در سایر استانداردها است، به استثنای توضیح رویه بین‌المللی حسابرسی 1000 (IAPN 1000)، که برای تغییرات استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (تجدیدنظرشده)، و استاندارد بین المللی حسابرسی  315 (ISA 315) (تجدیدنظرشده 2019) با عنوان «تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت» در کتابچه راهنمای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 2021  (IAASB 2021) به روزرسانی خواهد شد. استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (تجدیدنظرشده) برای حسابرسی صورتهای مالی برای سالهای مالی که از 15 دسامبر 2019 یا بعد از آن شروع می شود، موثر است. 
• تغییرات مربوط به اصلاحات انطباقی پدیدآمده از تجدید ساختار آیین بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the Code)، منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA)، در جلدهای 1 و 2 کتاب جیبی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 2020 (IAASB 2020) اعمال شده است.  
• استانداردهای زیر که در حال حاضر موثر نیستند، در جلدهای 1 و 2 گنجانده شده است: 
o استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (تجدیدنظرشده 2019)، شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت، 
o اصلاحات انطباقی و منتج از استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (تجدیدنظرشده 2019)، موثر در سایر استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) منتشرشده، 
o استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 1 (ISQM 1)، با عنوان «مدیریت کیفیت برای موسسه هایی که حسابرسی یا رسیدگی اجمالی صورتهای مالی یا دیگر خدمات اطمینان بخشی یا خدمات مرتبط انجام می دهند»، 
o استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2 (ISQM 2)، با عنوان «بازبینی کیفیت کار»، 
o استاندارد بین المللی حسابرسی 220 (ISA 220)  (تجدیدنظرشده)، با عنوان «مدیریت کیفیت برای حسابرسی صورتهای مالی»، 
o اصلاحات انطباقی و منتج از پروژه های مدیریت کیفیت موثر در سایر استانداردهای بین المللی حسابرسی منتشرشده، 
o استاندارد بین المللی خدمات مرتبط 4400 (ISRS 4400) (تجدیدنظرشده)، با عنوان «اجرای روشهای توافقی».
 
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۳۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید