اخبار

سخنرانی افتتاحیه دکتر استاوروس توماداکیس در کنفرانس فساد

سخنرانی افتتاحیه دکتر استاوروس توماداکیس در کنفرانس فساد
رویدادی به میزبانی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، انجمن حسابداران ملی نیجریه (ANAN) و فدراسیون حسابداران آفریقا (PAFA) برگزار شد.
رویدادی به میزبانی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، انجمن حسابداران ملی نیجریه (ANAN) و فدراسیون حسابداران آفریقا (PAFA) برگزار شد که در آن دکتر استاوروس توماداکیس (Stavros Thomadakis) ، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA)  سخنرانی افتتاحییه را به شرح زیر ایراد کرد. 
خوشوقت و مفتخرم که در این کنفرانس مشترک انجمن حسابداران ملی نیجریه، فدراسیون حسابداران آفریقا  و فدراسیون بین المللی حسابداران برای شما صحبت می کنم. من به برگزارکنندگان تبریک می گویم و از میزبانان برای برگزاری این رویداد بسیار به موقع و مفید تشکر می کنم. 
مبارزه با رفتارهای غیرقانونی و اقدام فسادآمیز در سطح جهان از سوی سازمانهای بین المللی، نهادهای بخش دولتی و خصوصی، جامعه مدنی و حرفه های سازمان یافته دنبال می شود. 
حسابداران در سراسر جهان بسیار مهم هستند، من می گویم آنها بازیگران اصلی در مرکز تصمیمهای اقتصادی، مبادله ها و راهبردها هستند. بنابراین آنها می توانند در مبارزه با همه جنبه های غیرقانونی و رعایت نشدن قوانین و مقررات و رهاسازی اقتصاد از مسئولیتهای ناشی از قصور، نقش بسیار زیادی داشته باشند. 
آیین بین المللی اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران (the Code) ابزاری ارزشمند در این مبارزه است. این ابزار همچنین یکی از صریح ترین و پذیرفته شده ترین آیینهای اخلاقی در جهان است که از سوی سایر حرفه های بین المللی نیز شناخته شده است. 
ما در هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) برای حفظ، ترویج و ارتقای آیین بین المللی اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران (ازجمله استانداردهای بین المللی استقلال) تلاش می کنیم. همانطور که گفتم، این آیین یک ابزار قدرتمند در اختیار حرفه حسابداری جهانی است. 
ارتقای پایبندی صادقانه به رفتارهای اخلاقی، سدی محکم در برابر اقدام فاسد ایجاد می کند. استقرار بندهای این آیین، حرفه بین المللی را در مقاومت و مبارزه با فساد تقویت می کند. 
اصول بنیادین آیین، ازجمله درستکاری، واقع بینی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رفتار حرفه ای، یک سلاح جامع در تقابل با قصد فساد و عمل غیرقانونی ارائه می دهد. 
مفاد بندهای این آیین حسابداران حرفه ای (PAs) را به شدت ترغیب می کند تا هنگام انجام وظایف خود، در صورت رویارویی با رفتارهای غیرقانونی و فساد، به آنها واکنش نشان دهند. 
ما به دلیل همه گیری کووید و عواقب ناگوار بهداشتی و اقتصادی آن در همه کشورها، دوران سختی را پشت سر می گذاریم. ما شاهد تلاشهای جهانی دولتهای سراسر جهان برای تقویت انعطاف پذیری اقتصاد و جوامع، حین رویارویی با این مصیبت هستیم. 
در این شرایط همه گیری، مانند هر بحرانی، جای تاسف دارد اما واقعیت دارد که فرصتها و انگیزه ها برای فساد، اعمال غیرقانونی و غیراخلاقی هم افزایش می یابد. به عنوان مثال، بسیاری از سازمانها، ازجمله دولتها، شرکتها و موسسه های حسابداری، مجبور بودند در میان سایر جابه جاییها، با سرعت زیاد به بسترهای مجازی روی بیاورند. این ممکن است سامانه ها و زیرساختهای فناوری اطلاعات (IT) آنها را در معرض فعالیتهای فسادانگیز پیچیده تر، ازجمله جرایم اینترنتی قرار داده باشد.  
علاوه بر این، از آنجا که بسیاری از شرکتها با چالشهای مالی غیرمنتظره و دشوار روبرو می شوند و در حالی که آنها به دنبال حمایت دولت هستند، حسابداران ارائه دهنده خدمات در این فعالیتها باید بسیار هوشیار، ماهر و حساس باشند که این ترتیبات با مراقبت حرفه ای و در چارچوب قوانین، مقررات و وظیفه انجام شود. 
در پاسخ به همه این ریسکهای افزایش یافته، هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران یک کارگروه کووید 19 تشکیل داده است تا به آنان در زمینه رعایت مقررات آیین در شرایط دشوار فعلی رهنمود ارایه کند. ما برای همکاری دست دراز کرده ایم و نتایج در حال حاضر نمایان شده است. 
اجازه دهید به عنوان مثال دو نشریه اخیر منتشرشده به وسیله کارشناسان هیئت را ذکر کنم که از سوی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران با همکاری سایر سازمانهای ذینفع منتشر شده است: 
1- مقاله ای با عنوان «راهبری ریسکهای افزایش یافته تقلب و دیگر فعالیتهای غیرقانونی طی همه گیری کووید-19، ازجمله ملاحظات مربوط به حسابرسی صورتهای مالی» که به طور مشترک از سوی کارشناسان هیئت مستقل انتظام بخشی آفریقای جنوبی برای حسابرسان (IRBA)، هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران و هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) منتشر شده است. 
2- مقاله ای با عنوان «کووید-19 و ریسکهای درحال رشد پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم اینترنتی» که به طور مشترک از سوی کارشناسان انجمن حسابداران رسمی کانادا (CPA Canada) و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران منتشر شده است.
با امید به این که همه گیری به سرعت کنترل شود، ما باید همزمان با برگشت به حالت عادی، در جستجوی فرصتها و مسئولیتها باشیم. هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران، به عنوان یک استانداردگذار جهانی، کار خود را با تعامل با ذینفعان در سراسر جهان به عنوان یک ضرورت اصلی راهبردی ادامه داده و افزایش می دهد.  
 این تعامل یک فعالیت دوطرفه است. از یک طرف ما درگیر ترویج به کارگیری و استقرار آیین، بازنگریها و بهبودهای آن هستیم. این کار ما را با بسیاری از ذینفعان مانند خود شما در تماس قرار داده است و ما منتظر ادامه ارتباط دوطرفه و آگاهی متقابل هستیم. 
از طرف دیگر، ما از طریق فرایندهای مشورتخواهی خود که به پروژه های استانداردگذاری فعلی ما کمک می کند، به دنبال تعامل نزدیک با ذینفعان جهانی هستیم. 
ما پیش نویس استانداردهای پیشنهادی را منتشر می کنیم، میزگردهایی ترتیب می دهیم و سمینارهای اینترنتی در مورد کارهای جاری ارایه می دهیم و به طور خلاصه، از همه روشهای موجود برای استخراج نظرها و مشاوره های ذینفعان برای کار خود استفاده می کنیم. 
موفقیت همه اینها برای یک بعد مهم راهبردی حیاتی است که ما در هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران از آن حمایت می کنیم: استانداردهای ما باید «مبتنی بر اصول»، روشن و کاربردپذیر در سطح جهانی باشند. این چیزی است که به تنهایی نمی توانیم به آن برسیم. ما برای تحقق این هدف به طورکامل به مشارکت ذینفعان نیاز داریم. 
اما این تنها محدودیت برای استانداردهای خوب نیست. استانداردهای بین المللی، وقتی در محیطهای ملی اجرا می شوند، باید با قوانین و فرهنگهای محلی مطابقت داشته باشند. حسابدارانی که این استانداردها را اجرا می کنند، اگر بتوانند به کار دیگران وابستگی داشته باشند- به عنوان مثال، استانداردگذاران محلی، مراجع انتظام بخشی، نظام راهبری بنگاه، مدیران بخش دولتی و خصوصی و دیگران- ممکن است موفقیت بیشتری کسب کنند. اگر حرفه های پیرامونی  نیز از هدفهای اخلاقی حمایت و استفاده کنند، رفتار اخلاقی یک حرفه می تواند اثربخشی خود را چندبرابر کند. 
اجازه دهید دوباره بگویم که چقدر از بودن با شما خوشحالم و این که رویداد امروز را شروع یک مجموعه جدید از تماسهای مثمرثمر هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران با انجمن حسابداران ملی نیجریه، فدراسیون حسابداران آفریقا و سایر ذینفعان آفریقایی می دانم. 
از تلاش های شما بسیار سپاسگزارم، سلامتی و بهترین آرزوها را برای شما خواستارم. 
دکتر استاوروس توماداکیس
رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
 
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید