اخبار

برگزاری دوره آموزشی از 1 بهمن تا 30 بهمن 1399

برگزاری دوره آموزشی از 1 بهمن تا 30 بهمن 1399
جامعه حسابداران رسمی ایران، دوره های آموزشی زیر را به صورت آنلاین برگزار می کند:
کارگاه بررسی وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت، تاریخ برگزاری 1 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر احسان شمس.
کارگاه بررسی روشهای تحلیلی در حسابرسی و استفاده از تاییدیه های برون سازمانی، تاریخ برگزاری 2 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای رضا طیبی.
کارگاه بررسی استانداردهای حسابداری شماره 4 و 5، تاریخ برگزاری 2 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی انواع اوراق مشتقه از منظر حسابداری، تاریخ برگزاری 2 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر علیرضا آقایی قهی.
کارگاه واکاوی پرونده های تقلب SEC ، تاریخ برگزاری 3 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر توحید کاظمی.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری معادن و مخارج باطله برداری، تاریخ برگزاری 3 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکترسیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی نظام نامه راهبری شرکتی و چگونگی پیاده سازی آن، تاریخ برگزاری 4 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر علیرضا آقایی قهی.
کارگاه بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تاریخ برگزاری 4 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای وحید پورمشرقی.
کارگاه بررسی تئوریهای مربوط به حسابداری بخش عمومی، تاریخ برگزاری 5 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر قدرت اله طالب نیا.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری داراییهای زیستی و فعالیتهای کشاورزی، تاریخ برگزاری 5 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر محمدرضا شورورزی.
کارگاه عملی کاربرد اکسل در حسابداری، تاریخ برگزاری 6 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای محمود سادات هلبر.
کارگاه آشنایی با فرآیند انجام حسابرسی عملیاتی، تاریخ برگزاری 6 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای کریم حسین آبادی.
کارگاه بررسی انواع کاربرگهای رسیدگی و اصلی در حسابرسی، تاریخ برگزاری 7 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای هومن حسنی طالقانی.
کارگاه آموزش مهارتهای نرم (soft-skills)، مدیریت انتقاد و پذیرش انتقاد (بازخوردهای انتقادی)، تاریخ برگزاری 7 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر مهدی رفتاری.
کارگاه بررسی انواع ابزارهای تامین مالی – مدلها و ریسکها، تاریخ برگزاری 8 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای خانم دکتر فاطمه دادبه.
کارگاه بررسی نحوه حسابرسی مانده های اول دوره صورتهای مالی، تاریخ برگزاری 8 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای رضا طیبی.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری مالیات انتقالی موضوع استاندارد 35، تاریخ برگزاری 9 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی کاربرد Excell BI در حسابرسی، تاریخ برگزاری 9 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای امیر مرادی.
کارگاه بررسی کاربرد قانون بنفورد (Benfords law) و آزمون مجمع (Summution)  در کشف اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی و حسابداری دادگاهی، تاریخ برگزاری 9 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای بهروز رضوی قمی.
کارگاه بررسی نحوه تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی (Crowd Funding)، تاریخ برگزاری 10 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر توحید کاظمی.
کارگاه بررسی تئوریهای حسابرسی، تاریخ برگزاری 10 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه مروری بررسی موارد خاص در استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تاریخ برگزاری 11 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای وحید پورمشرقی.
کارگاه بررسی نحوه انجام فرآیند تصفیه شرکت طبق الزامات قانونی مرتبط با آن، تاریخ برگزاری 11 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر احسان شمس.
کارگاه بررسی نکات مهم حسابداری و حسابرسی شرکت‌های استارت آپی، تاریخ برگزاری 12 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای جاوید لشگری.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری حسابهای مستقل در بخش عمومی، تاریخ برگزاری 12 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر قدرت اله طالب نیا.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری اجاره های عملیاتی و سرمایه ای در دفاتر موجر و مستاجر، تاریخ برگزاری 12 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر محمدرضا شورورزی.
کارگاه بررسی کاربرد Power BI در حسابداری و حسابرسی، تاریخ برگزاری 13 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم دکتر فاطمه دادبه.
کارگاه آموزش مهارتهای نرم (soft-skills)، انعطاف پذیری، تاریخ برگزاری 14 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر مهدی رفتاری.
کارگاه بررسی انواع پرونده های جاری و دائم و نحوه عطف گزاری در حسابرسی، تاریخ برگزاری 14 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای هومن حسنی طالقانی.
کارگاه بررسی نحوه ثبت سفارشات (اعتبارات اسنادی) در بانک، تاریخ برگزاری 15 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم کتایون آشاروزنیا.
کارگاه بررسی انواع دارایی در صورتهای مالی، تاریخ برگزاری 16 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی پیشینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS، تاریخ برگزاری 17 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه آشنایی با کارکرد زنجیره بلوکی (Block Chain) در حسابداری، تاریخ برگزاری 17 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر توحید کاظمی.
کارگاه بررسی نحوه شناسایی و ثبت انواع درآمدها در دفاتر مالی، تاریخ برگزاری 19 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر محمدرضا شورورزی.
کارگاه بررسی اجمالی بر تئوری حسابداری، تاریخ برگزاری 19 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر قدرت اله طالب نیا.
کارگاه آشنایی با فرآیند انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک، تاریخ برگزاری 20 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای حسین کریم آبادی.
کارگاه بررسی و آشنایی با نحوه پذیرش شرکت در بورس و فرابورس – بررسی قوانین و الزامات، تاریخ برگزاری 20 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم دکتر فاطمه دادبه.
کارگاه بررسی نحوه انجام آزمونهای کنترل، رعایت و محتوا در خصوص هزینه حقوق و دستمزد، تاریخ برگزاری 21 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای هومن حسنی طالقانی.
کارگاه بررسی نحوه گزارشگری حسابرس طبق استاندارد بخش 600، تاریخ برگزاری 22 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر علیرضا آقایی قهی.
کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق اجاره، تاریخ برگزاری 22 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم دکتر ندا بشیری.
کارگاه نحوه رسیدگی و حسابرسی سرفصل سفارشات و اعتبارات خارجی، تاریخ برگزاری 23 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای رضا طیبی.
کارگاه بررسی نحوه ارائه صورتهای مالی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 1، تاریخ برگزاری 23 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی نحوه ارائه صورت جریانهای نقدی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره2 ، تاریخ برگزاری 23 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی.
کارگاه بررسی روشهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تاریخ برگزاری 24 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر توحید کاظمی.
کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق منفعت، تاریخ برگزاری 25 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم دکتر ندا بشیری.
کارگاه بررسی تخصصی انتشار و گزارشگری اوراق اجاره، تاریخ برگزاری 27 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره خانم دکتر ندا بشیری.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری نقدی و نقدی تعدیل شده، تاریخ برگزاری 26 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر قدرت اله طالب نیا.
کارگاه بررسی نحوه حسابداری انبوه سازان املاک، تاریخ برگزاری 26 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر محمدرضا شورورزی.
کارگاه بررسی نکات مهم کنترل کیفیت فرآیند حسابرسی، تاریخ برگزاری 30 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای دکتر مزدک کاظم زاده.
  کارگاه بررسی تغییرات پذیرش روی گزارش حسابرسی موضوع استانداردهای بخش 700، تاریخ برگزاری 30 بهمن به مدت 3 ساعت، مدرس دوره آقای وحید پورمشرقی.
علاقه مندان برای ثبت نام و اطلاع از جزئیات دوره های آموزشی به مرکز اطلاع رسانی زیر مراجعه کنند: 
 
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید