اخبار

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از بازنگری چارچوب گزارشگری یکپارچه (IR) استقبال می کند.

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از بازنگری چارچوب گزارشگری یکپارچه (IR) به وسیله شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC) استقبال می‌کند، که باید گام مهمی در توسعه مداوم آن باشد. فدراسیون بین المللی حسابداران در پاسخ خود به شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه به طور گسترده ای از بازنگری در چارچوب گزارشگری یکپارچه پشتیبانی می کند، شامل تقویت بیانیه مسئولیت درقبال گزارش یکپارچه، تاکید بر اهمیت نقش ارکان راهبری، شفاف سازی شرایط در مدل کسب و کار، و پرداختن به لزوم گزارشگری متوازن تر پیامدهای مثبت و منفی.     
فدراسیون اعتقاد دارد این موضوع باید برای شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه و شرکای راهبردی آن در اولویت توجه باشد.
برای این که چارچوب گزارشگری یکپارچه به طور گسترده تری به عنوان چارچوب مفهومی همانند چتری متصل برای گزارشگری شناخته شود، باید:
• زمینه را برای شناخت و گزارشگری در مورد عوامل ارزش ساز چندوجهی بر اساس اطلاعات مالی و غیرمالی فراهم کند و پیوندهای بین آنها را نشان دهد.
• اصول و مفاهیم اصلی پیرامون «چگونگی گزارش دهی» را با توجه به دامنه، محتوا و ارائه نشان دهد. این، زمینه ای برای «آن چه باید گزارش شود» است که به وسیله سایر استانداردها ارائه شده است.
• از همگرایی و مقایسه پذیری گزارشگری از طریق تلفیق ابتکارات و استانداردهای درخورتوجهی که عناصر اصلی سازنده معیارهای همگرایی و همسویی هستند، پشتیبانی کند، شامل معیارهای مربوط به پایداری/ عوامل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG).
• اعتباربخشی را امکانپذیر کند، که برای اعتماد به کل گزارشگری شرکتها بسیار مهم است و زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که در مقابل معیارها و موارد افشای مشروح که با بهروشهای شفاف یا استانداردهای گزارشگری پشتیبانی می شود، به کار گرفته شود.
دستیابی به این امر مستلزم یک رویکرد عملگرا است.

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید