اخبار

انتشار راهبرد و برنامه کار جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

انتشار راهبرد  و برنامه کار جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی راهبرد خود برای سالهای 2020 تا 2023

(the Strategy) و برنامه کار برای سالهای 2020 تا 2021 (the Work Plan) را منتشر کرده است.

این راهبرد، که از راه مشورتخواهی مستقل گسترده در طول دو سال تدوین شده، به دنبال ایجاد اعتماد پایدار به گزارشگری مالی و سایر گزارشگریها از طریق حسابرسیها، اطمینان بخشی و خدمات مرتبط با کیفیت است. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی همچنین نیاز به پرداختن به اثر فناوری، مطالبات مربوط به تغییر نیازهای گزارشگری (شامل مطالبات مربوط به گزارشگری غیرمالی) و تغییر انتظارات از حسابرسی را به رسمیت می شناسد.
این راهبرد سه هدف راهبردی تعیین می کند تا هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در طول سالهای 2020 تا 2023 اولویتها و منابعش را بر آنها متمرکز کند: 
1. افزایش تاکید بر موضوعهای نوپدید، تا اطمینان پیدا شود که استانداردهای بین المللی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی زمینه ای برای حسابرسی، اطمینان بخشی و مشاغل خدمات مرتبط فراهم می کند؛
2. نواوری در روشهای کاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، برای تقویت و گسترش چابکی، تواناییها و ظرفیت انجام کار صحیح در زمان مناسب؛
3. حفظ و تعمیق روابط با ذینفعان، برای دستیابی به استانداردهای جهانی مرتبط، پیشرو و عملیاتی.
برنامه کار، در زمان تصویب در دسامبر 2019، توضیح می دهد که چگونه هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی قصد دارد ضمن تکمیل کارهای موجود که از قبل به آن متعهد شده و در حال انجام است، تمرکز خود را بر روی موضوعهای نوپدید افزایش دهد. در برنامه کار، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی پروژه های استانداردگذاری در مورد تدوام فعالیت، تقلب و شواهد حسابرسی را ، و کارهایی برای رسیدگی به نیازهای حسابرسان واحدهای با پیچیدگی کمتر را در میان مباحث دیگر پیش بینی می کند. برای پشتیبانی از ملاحظات مبتنی بر شواهد و ساختاریافته در مورد مباحث جدید، برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی یک چارچوب جدید برای فعالیتها تعریف کرده که شامل چندین مولفه اصلی است تا به هیئت کمک کند پاسخهای آگاهانه و هدفمند را برای پرداختن به مسائل و موضوعهای نوپدید با اهمیت جهانی ارائه دهد.  

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید