اخبار

تجدیدنظرهای پیشنهادی درخورتوجه در استانداردهای بین المللی استقلال

تجدیدنظرهای پیشنهادی درخورتوجه در استانداردهای بین المللی استقلال
هیئت استانداردهای بین لمللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی دو پیش نویس پیشنهادی (ED) شامل موارد زیر را منتشر کرد:

• تجدیدنظرهای پیشنهادی در مقررات مربوط به خدمات غیراطمینان بخشی در آیین اصول اخلاق حرفه ای،
• تجدیدنظرهای پیشنهادی در مقررات مربوط به حق الزحمه در آیین اصول اخلاق حرفه ای.
هدف از این دو پیش نویس پیشنهادی تقویت خدمات غیراطمینان بخشی (NAS) و مقررات استقلال در مورد حق الزحمه در آیین بین المللی اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران (the Code) (شامل استانداردهای بین المللی استقلال) است. این دو پیش نویس پیشنهادی گامی مهم در دو تعهد مهم راهبردی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران در راهبرد و برنامه کار کنونی اش را نشان می دهد. 
تغییرات زیر ازجمله تغییرات پیشنهادی مهم در مقررات خدمات غیراطمینان بخشی است:
• ممنوعیت در ارائه خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار حسابرسی که یک بنگاه با منافع عام  است (PIE) ، اگر خطر خودبینی در ارائه نظر برای استقلال ایجاد شود؛ 
• سخت ترشدن شرایط در آینده، که در آن ممکن است اهمیت در تعیین مجازبودن خدمت غیراطمینان بخشی، درنظر گرفته شود؛ 
• مقررات تقویت شده در مورد ارتباط حسابرس با ارکان راهبری، شامل الزام به تصویب مقدماتی خدمت غیراطمینان بخشی از سوی ارکان راهبری؛ و
• الزامات سختگیرانه تر در مورد مقررات برخی از خدمات غیراطمینان بخشی، شامل بعضی از خدمات مشورتی مالیاتی و امور مالی شرکتها.
 پیش نویس پیشنهادی خدمات غیراطمینان بخشی همچنین شامل رهنمود افزوده برای کمک به موسسه ها در ارزیابی سطح خطرات استقلال، هنگام ارائه خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار حسابرسی است. ازجمله تغییرات پیشنهادی مهم در مقرات مرتبط با حق الزحمه به شرح زیر است:
• ممنوعیت موسسه از مجازساختن اثرپذیری حق الزحمه حسابرسی از ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکار حسابرسی.
• در مورد بنگاههای با منافع عام، الزام به انصراف از فعالیت به عنوان حسابرس، اگر وابستگی به حق الزحمه صاحبکار حسابرسی، بیش از یک دوره مشخص ادامه پیدا کند.
•    اطلاع رسانی اطلاعات مربوط به حق الزحمه، به ارکان راهبری و عموم مردم، برای کمک به قضاوتهای آنها درباره استقلال حسابرس.
پیش نویس پیشنهادی درباره حق الزحمه همچنین شامل رهنمود افزوده در مورد شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطرات استقلال در رابطه با سایر موارد مرتبط با حق الزحمه، شامل نسبت حق الزحمه برای خدمات غیرحسابرسی به حق الزحمه حسابرسی است. 
مهلت ارسال نظرات تا 4 مه 2020 تعیین شده است.  

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید