مجله حسابرس / نشریه حسابرس / ارسال مقاله برای ما

ارسال مقاله برای ما

icon 4

icon 1

icon 3

icon 2

دانش‌ پژوه گرامی
با سلام؛
با سپاس فراوان از این‌که مجله حسابرس را برای ارسال و چاپ مقاله خود برگزیده‌اید، درخواست داریم موارد زیر را پیش از ارسال مطلب برای ما، در نظر بگیرید.
دوماهنامه حسابرس نشریه‌ای مستقل است که منافع و علاقه‌های کل جامعه حسابداری کشور را دنبال می‌کند. هدف مجله، پشتیبانی فرهنگی از، و کمک به، افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی کشور است و برای رسیدن به این هدف از دریافت مقاله از صاحبان قلم و اندیشه، استقبال می‌کند.
مقاله‌های دریافتی که موضوع آنها با موضوعهای محوری ازپیش‌تعین‌شده حسابرس همخوانی داشته باشند، در مجله به چاپ خواهند رسید.
درخور ذکر است که با توجه به تعدد نشریه‌های علمی- پژوهشی دانشگاهی که نتایج تحقیقها و پژوهشهای دانش‌پژوهان را منتشر می‌کنند، چاپ ‹چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی› در برنامه کار مجله حسابرس قرار ندارد. به همین ترتیب، مقاله‌هایی که در حوزه تخصصی سایر نشریه‌های حسابداری کشور قرار دارند نیز در مجله حسابرس به چاپ نمی‌رسند.
اصول مقاله‌نویسی و موضوعهای محوری را مطالعه کنید.
از پیوند ارسال مقاله برای ارسال مقاله خود استفاده کنید.
از طریق پیوند رهگیری مقاله از آخرین وضعیت مقاله ارسالی مطلع شوید.