شماره آینده حسابرس

شماره آینده نشریه حسابرس، شماره 125 

زمستان 1402

 

موضوع محوری: راهکارهای پایداری حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور

مقاله‌ها:

 

 

منتظر شماره‌های آینده نشریه حسابرس باشید:

 

شماره 118خرداد 1401- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری (با تاکیدبر استانداردهای معین)

شماره 119- شهریور 1401- چالشهای اجرای دستورعمل حسابرسی

شماره 120- آذر 1401- تحلیل فاصله انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی

شماره 121- اسفند 1401- ویژگیهای نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

شماره 122- خرداد 1402- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی (با تاکیدبر استانداردهای معین)

شماره 123- شهریور 1402- مشکلات دستیابی به فناوری روز در حسابرسی (و راهکارهای رفع موانع حسابرسی کامپیوتری)

شماره 124- آذر 1402- چالشهای اضافه کردن وظایف جدید به وظایف حسابرسان (توسط مراجع مختلف اجرایی و نظارتی فراتر از استانداردهای حسابرسی)

شماره 125- اسفند 1402- راهکارهای پایداری حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور

شماره 126- خرداد 1403- نقش حسابرسان در شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی

شماره 127- شهریور 1403- حسابرسی بانکها و موسسه‌های اعتباری