مشاهیر حسابداری

اعتمادسازی کنید؛  اطمینان را تقویت کنید، نشریه 90
تبدیل چالشها به فرصتها؛  جذب صاحبکاران جدید، نشریه 90
ارتقای استانداردها، نشریه 90
زهرا فرجام - نشریه 90