مبارزه با پولشویی با شناسایی مشتری، گفتگو با خانم فریده تذهیبی، نشریه شماره 114

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مبارزه با پولشویی با شناسایی مشتری، گفتگو با خانم فریده تذهیبی، نشریه شماره 114
پنهان‌کردن منابع حاصل از عملیات مجرمانه و کوشش برای تزریق این منابع به سیستم مالی داخلی/ بین‌المللی تعریف ساده‌ای از پولشویی است. مصادیق عملیات مجرمانه را هر کشور بر اساس قوانین داخلی تعریف می‌کند. اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چنین تعریفی از پولشویی ارائه می‌دهد:
"الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به ‌منشأ مجرمانه آن. 
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به‌اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. 
پ- ‎‎پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد."
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.