حسابرسی در بٌعد استقلال، آسیب پذیر است، گفتگو با آقای دکتر موسی بزرگ اصل، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
حسابرسی در بٌعد استقلال، آسیب پذیر است، گفتگو با آقای دکتر موسی بزرگ اصل، نشریه شماره 105

ایـن شـماره مجلـه حسـابرس به موضـوع اخلاق و رفتـار حرفـه ای اختصاص دارد. سـازمان حسابرسـی از دو بعـد بـا موضـوع اخـلاق و رفتـار حرفـه ای سـروکار دارد؛ یکـی ایـن کـه مرجـع تدوین اسـتانداردهای حسـابداری اسـت و دیگـر ایـن کـه بزرگتریـن مرکـز فعالیـت حسـابداران حرفه ای کشـور اسـت.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.