کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای مقابله با مخاطرات رشوه خواری و فساد، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای مقابله با مخاطرات رشوه خواری و فساد، نشریه شماره 105

بنگاه های کوچک ومتوسط بیشــتر جمعیت کســب وکارها در سطح جهان را تشــکیل می دهند، بیشــتر نیروی کار جهان را در اســتخدام دارند، و بیشتر  سلامت و حیات 2 شــغلهای رسمی در بازارهای درحال توسعه را ایجاد کرده اند. این کســب وکارها، و کســانی که این کســب وکارها را در مالکیــت خود دارند و اشــخاصی که در آنها مشغول به کار هســتند، به طور روشن برای داشتن یک جامعه سالم، مهم است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.