نقش جدید و مهم حسابداران حرفه ای در ارزیابی ریسک حقوق بشر، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
نقش جدید و مهم حسابداران حرفه ای در ارزیابی ریسک حقوق بشر، نشریه شماره 105

وقتی که موسســه های حقوقی به استخدام همکارانی با تخصص حقوق بشــر، به عنوان مشاور کسب وکار می پردازند، کسب وکارها درکل باید به این موضوع با حساســیت نگاه کنند. در چندماه گذشــته و در گســتره ای از رویدادها، می توان به طور مســتقیم از چنین وابستگان جدید حرفه ای حقوقی، چیزهایی درباره پویش افق و چگونگی تغییر چشم انداز درارتباط با مسئولیت بنگاه، شنید. حقوق بشــر در کســب وکار، حوزه ای نوپدید و در حال شتاب است و هیچ کسب وکاری، بدون بررسیهای بیشــتر که کل زنجیره عرضه آنها «پاک» است، نمی تواند با اطمینان بیاساید. ارزیابی و رسیدگی به ریسکهای درونی در این حوزه نیز به طور روشن وظیفه حسابداران حرفه ای است.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.