ارزیابی و بهبود توانایی اخلاقی حسابداران حرفه ای، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
ارزیابی و بهبود توانایی اخلاقی حسابداران حرفه ای، نشریه شماره 105

حسابداران حرفه ای به طور معمول در مسیر فعالیتهای حرفه ای خود با گزینه ها و معضلهای اخلاقی روبرو می شوند. یک مطالعه که به تازگی در استرالیا انجام شده، به تضادها، تنشها و فشارهای اخلاقی پایا پرداخته است، که حسابداران در انجام کار خود با آنها روبرو می شوند. این گزارش یک مرور اجمالی بر چالشــهای اخلاقی دارد که حســابداران با آنها روبرو هستند، و مجموعه ای از پیشنهادها برای طراحی برنامه آموزش اخلاقی ارائه می دهد که ممکن اســت تواناییهای حســابداران در تعامل با مســائل اخلاقی را افزایش دهد، و فهرســتی از تواناییهــای اخلاقــی موردنیاز در زمینه های مختلف را شناســایی می کند. توانایی اخلاقی عبارت اســت از توانایی پرکردن فاصله بین رفتار حرفه ای واقعی و رفتار حرفه ای مطلوب، و مربوط ترین شــاخص و پیش بین برای رفتار اخلاقی در محیط کار است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.