شناخت قوانین، رعایت مقررات سد راه بروز تقلب و فساد, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
شناخت قوانین، رعایت مقررات سد راه بروز تقلب و فساد, نشریه شماره ۶۴

طبق بندهای 4 و 8 استانداردهای حسابرسی 240، تقلب از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی است. هرچند تقلب مفهوم قانونی گستردهای دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط میشود، اقدامات متقلبانهای است که به تحریف بااهمیت در صورتهای مالی میانجامد. هدف برخی از تقلبها ممکن ا ست تحریف صورتهای مالی نباشد. حسابرسان در اره وقوع تقلب قضاوت حقوقی نمیکنند. تقلبی که با دخالت یک یا چند نفر از مدیران واحد مورد رسیدگی روی میدهد به عنوان تقلب مدیران و تقلبی که تنها به وسیله کارکنان واحد مورد رسیدگی صورت میپذیرد به عنوان تقلب کارکنان شناخته میشود. در هر دو حالت، ممکن است تبانی با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.