مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان, نشریه شماره ۶۴

امروزه سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی جهت ارزیابی واحدهای تجاری، توجه و تمرکز خود را به گزارشگری مالی و به خصوص رقم سود خالص گزارششده، معطوف میکنند. تحقیقهای اخیر مشخص کرده است که سرمایهگذاران در فرایند تصمیمگیری، شرکتهایی را انتخاب میکنند که سود آنها از پایداری بالاتر و در واقع از کیفیت بالاتری برخوردار است. در مواقعی که واحدهای تجاری به لحاظ اقتصادی دچار نوسان میشوند و تحت فشارهای جنبی قرار میگیرند، مدیران برای سامان بخشیدن به اوضاع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تلاش میکند تا رقم سود منعکسشده در صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند و موجب ثابت شدن نگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایهگذاران شوند. مجموعه این اقدامها به مدیریت سود تعبیر میشود که دارای جوانب مثبت و منفی است. جنبه مثبت مدیریت سود شامل فعالیتهایی است که در چارچوب قوانین و اخلاق حرفهای قرار میگیرد. این در حالی است که جنبه منفی مدیریت سود میتواند جامه فریبآمیزی بر تن کند و منجر به تقلب و گزارشگری خدعهآمیر شود. در ادبیات حسابداری و حسابرسی، این موضوع که چه مواردی در حوزه مدیریت سود یا تقلب قرار دارد، همواره مورد بحث بوده است.

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.