مقایسه استانداردهای حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مقایسه استانداردهای حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی، نشریه شماره 102

اولین استاندارد حسابداری مربوط به طرحهای مزایای بازنشستگی، استاندارد حسابداری مالی شماره 35 (SFAS 35) هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) با عنوان حسابداری و گزارشگری طرحهای بازنشستگی با مزایای معین بود که در آن برای اولین بار، طرح بازنشستگی به عنوان یک واحد حسابداری گزارشگر تعریف و استانداردهایی برای اندازه گیری و گزارش داراییها و تعهدهای آن، تدوین شد. در همین راستا، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 26 (IAS 26) با عنوان حسابداری و گزارشگری به وسیله طرحهای مزایای بازنشستگی از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در سال 1987 منتشر و در سال 2001 تجدیدنظر شد. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی نیز در سال 2010 استاندارد 67 را با عنوان گزارشگری مالی طرحهای مزایای بازنشستگی منتشر کرد. در ایران، استاندارد حسابداری شماره 27 تنها استاندارد حسابداری در خصوص طرحهای بازنشستگی است که مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری است. در این مقاله، استانداردهای مطرح در خصوص طرحهای مزایای بازنشستگی با یکدیگر مقایسه می شود.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.