ارزیابی و بهبود کنترل داخلی در سازمانها, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
ارزیابی و بهبود کنترل داخلی در سازمانها, نشریه شماره ۶۴

یکی از بهترین روشها برای مقابله با تقلب، وجود سیستم کنترل داخلی مؤثری است که توسط آن مخاطرات مدیریت می شود و خلق و حفظ ارزش امکان پذیر میگردد. سازمانهای موفق میدانند که چگونه از فرصتها استفاده و با تهدیدها برخورد کنند. در بسیاری از موارد، این  کار  از طریق استقرار مؤثر کنترلها و بهبود عملکرد انجام میشود. کنترل داخلی، بخش جدایی ناپذیر سیستم راهبری یک سازمان و توانایی مدیریت خطر است که توسط نهاد راهبردی، مدیریت و سایر کارکنان برای بهره برداری از فرصتها و برخورد با تهدیدها، در راستای دستیابی به هدفهای سازمان، تحت تأثیر قرار گرفته و به طور مؤثری نظارت میشود. رابطه بین کنترل داخلی، مدیریت خطر و راهبری در شکل 1 تشریح شده است.
حسابداران حرفه ای در کل دنیا، در حال طراحی، پیاده سازی، عملیاتی کردن، نظارت، ارزیابی و بهبود سیستم کنترل داخلی سازمانهای خود هستند. در این مقاله، موضوعهای اصلی که این حسابداران میتوانند جهت بهبود این سیستمهای کنترل داخلی مدنظر قرار دهند، تشریح شده است. همچنین در این مقاله مشخص میشود که چرا سیستمهای کنترل داخلی سازمانها همیشه اثربخش نیستند.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.