سودمندیهای صورتهای مالی تلفیقی دولت، نشریه شماره 98

 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سودمندیهای  صورتهای مالی تلفیقی دولت، نشریه شماره 98

مقدمه
در سالهای اخیر، بیشتر کشورها شاهد تغییر و اصلاح درخورتوجهی در مدیریت مالی بخش عمومی خود بوده اند. این  اصلاح ها که به واسطه پارادایم مدیریت عمومی نوین در دو دهه پایانی قرن بیستم آغاز شده، همچنان در حال پیگیری است و دامنه آن روزبه روز گسترده تر و فراگیرتر می شود. اصلاح نظام حسابداری و گزارشگری مالی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های مدیریت مالی بخش عمومی، یکی از گامهای اصلی این اصلاح ها بوده است. اصلاح نظام حسابداری و  گزارشگری مالی، در اصل با تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی آغاز می شود و درنهایت به ارائه صورتهای مالی تلفیقی از سوی دولت می انجامد. در واقع، مهمترین تحول در گزارشگری مالی بخش عمومی، ارائه  صورتهای مالی تلفیقی در سطح دولت یا بخش عمومی، افزون بر دیگر گزارشهای مرسوم، مانند گزارش عملکرد بودجه و گزارش آمارهای مالی دولت است. بسیاری از صاحبنظران، ارائه صورتهای مالی تلفیقی به وسیله دولت را چالش برانگیزترین گام در مسیر اصلاح نظام حسابداری و گزارشگری مالی می دانند.

 

متن کامل این مقاله بزودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.