خود گزارشگری، نشریه شماره 97

 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
خود گزارشگری، نشریه شماره 97

مقدمه
خودگزارشگری (یا افشای داوطلبانه)  به وسیله شرکتها، درباره موارد ممکنِ  رشوه خواری مقامهای مسئول امور عمومی خارجی در عملیات تجاری بین المللی، ممکن است منبع بسیار ارزشمندی برای کشف این موارد باشد. از ٢٦٣ ترفند رشوه خواری خارجی که منجر به مجازاتهای قطعی از زمان اجرایی شدن کنوانسیون ضدرشوه خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده است، ٢٣ درصد (یا ٥٩ ترفند) به وسیله خود گزارشگری کشف شده بودند. به طورکلی، مفهوم خود گزارشگری در مورد شرکتها کاربرد دارد؛ در حالی که افرادی که درباره خودشان گزارشگری می کنند، به عنوان منابع محرمانه یا شاهدان همکاری کننده محسوب می شوند. شرکتی که درباره خودش گزارشگری می کند، بیشتر اوقات نیز به همکاری مستمر با مراجع اجرای قانون در زمینه تفتیش ها و اقدامهای مرتبط، ادامه می دهد. در حال حاضر، هیچ استاندارد بین المللی ضدفسادی که به طور خاص مرتبط با خودگزارشگری باشد، وجود ندارد و نحوه رفتار در حوزه های قضایی با هم متفاوت است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.