بررسی موضوعی کیفیت حسابرسی نظارت بر کیفیت حسابرسی مؤسسه ها، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
بررسی موضوعی کیفیت حسابرسی نظارت بر کیفیت حسابرسی مؤسسه ها، نشریه شماره 96

پس زمینه و دامنه
این گزارش یافته های اصلی سومین بررسی موضوعی انجام شده به وسیله گروه بررسی کیفیت حسابرسی زیرمجموعه شورای گزارشگری مالی (FRC) در سالهای 2017-2016 را در دو بخش عرضه کرده است، که ترجمه بخش اول گزارش از نظر شما می گذرد.
سیستم کنترل کیفیت مؤسسه های حسابرسی، همواره اساس انجام حسابرسی باکیفیت است، که الزامهای آن در سطح مؤسسه حسابرسی از طریق استاندارد بین المللی کنترل کیفیت (ISQC 1)، و در سطح هر کار حسابرسی از طریق استاندارد بین المللی حسابرسی  (ISA 220)، تعیین شده است. در نتیجه، مؤسسه های حسابرسی، خط مشی ها و رویه های متعددی ایجاد کرده اند که پیش و پس از صدور اظهارنظر حسابرسی، به کار گرفته شود. مؤسسه ها، همچنین خط مشی ها و رویه های بیشتری ایجاد کرده اند (که طبق استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1و استاندارد بین المللی حسابرسی 220، الزامی نیست) و هدف آنها، ایجاد اطمینان از کیفیت حسابرسی سطح بالا و پیوسته است. شورا، در سال 2016، درباره الزامهای معینی از استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1، شامل بررسیهای کنترل کیفیت قرارداد حسابرسی، گزارشی منتشر کرد؛ فرایندهای نظارت داخلی بر کیفیت  حسابرسی، و فرایندهای مؤسسه برای انجام تحلیل علت ریشه ای. این گزارش به دیگر الزامهای خاص در استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 مربوط است و در نتیجه، گزارشهای پیشین  درباره دیگر عرصه های کنترل کیفیت و استانداردهای حسابرسی را تکمیل می کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.