چارچوبی برای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چارچوبی برای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 96

حسابرسان مسئول کیفیت حسابرسی هستند و باید از انجام یکنواخت حسابرسی باکیفیت، اطمینان حاصل کنند. حسابرسی باکیفیت زمانی محقق می شود که بتوان به اظهارنظر حسابرس درباره صورتهای مالی اتکا کرد. اظهارنظر حسابرس باید براساس شواهد کافی و مناسب و به وسیله گروه حسابرسی با ویژگیهایی به شرح زیر به دست آمده باشد:
• اخلاق، نگرش و ارزشهای مناسب از خود نشان داده باشند؛
• دانش و تجربه کافی داشته و زمان کافی برای انجام حسابرسی اختصاص داده باشند؛
• فرایندهای دقیق حسابرسی و روشهای کنترل کیفی به کار برده باشند؛
• گزارشهای ارزشمند و به موقع ارائه کرده باشند؛ و
• به طور مناسبی با گروههای مختلف ذینفعان کنش داشته باشند.
در یک حوزه گزارشگری، عوامل زیادی در افزایش کیفیت حسابرسی و افزایش احتمال انجام یکنواخت حسابرسی باکیفیت، دخیل هستند. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینانبخشی (IAASB) معتقد است که توضیح این عوامل ارزشمند بوده و بنابراین مؤسسه های حسابرسی و دیگر ذینفعان را تشویق می کند تا به بررسی راهکارهایی برای افزایش کیفیت حسابرسی در حوزه فعالیتشان بپردازند.


برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.