شماره66، مرداد و شهریور92، هوشنگ نادریان

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
شماره66، مرداد و شهریور92، هوشنگ نادریان
توانمندسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی نقشی اساسی در رشد و بهبود حرفه حسابداری و حسابرسی دارد. اساتید فن، توانمندسازی را تقویت باورها،‌ افزایش دانش و مهارت، بهبود ویژگیهای روانشناختی کارکنان و بهسازی وضعیت سازمان و محیطی می‌دانند به گونه‌ای که افراد بتوانند با بیشترین کارایی و اثربخشی در سازمان فعالیت کنند.

توانمندسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی نقشی اساسی در رشد و بهبود حرفه حسابداری و حسابرسی دارد. اساتید فن، توانمندسازی را تقویت باورها،‌ افزایش دانش و مهارت، بهبود ویژگیهای روانشناختی کارکنان و بهسازی وضعیت سازمان و محیطی می‌دانند به گونه‌ای که افراد بتوانند با بیشترین کارایی و اثربخشی در سازمان فعالیت کنند.
سازمانهای متعالی برای تحقق توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی، ملزم به ایجاد زبان و روش تفکری مشترک هستند تا با این وسیله انتقال اثربخش ایده‌ها در درون و بیرون سازمان تسهیل شود.
اتحاد کارکنان، ترویجِ فرهنگ خلق و توسعه ایده‌های جدید و ترغیب نوآوری، جلب مشارکت کارکنان در بهینه‌سازی مداوم، درک مهارتها و شایستگی‌های مورد‌نیاز و توسعه مستمر آن، همسو نمودن هدفهای سازمان با هدفهای شخصی کارکنان، توازن مسئولانه کار و زندگی، ترغیب کارکنان به خالق و سفیر موفقیتهای مداوم سازمانی بودن، از دیگر ضروریات این مهم به شمار می‌آیند.
سازمانهای متعالی تلاش و انجام وظیفه کارکنان خود را ارج می‌نهند، قابلیتهای ایشان را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‌کنند. کارکنان باید به نوعی مراقبت و حمایت شوند، با آنها ارتباط برقرار شود و مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند تا از کار در محیط شغلی خود و سازمان متبوعشان احساس رضایت، افتخار و اقناع نموده، انگیزه و تعهد لازم در آنها ایجاد شود و بدین ترتیب شرایط به گونه‌ای فراهم آید تا بتوانند از مهارتها و دانش خود در جهت براورده شدن منافع و هدفهای سازمان استفاده کنند.
موسسه‌های حرفه‌ای دنیا با درک درست از نقش کلیدی سرمایه‌های انسانی، سهم عمده‌ای از مجموعه راهبردها و مساعی خود را به توانمندسازی این سرمایه عظیم اختصاص داده‌اند. امید است شاهد تحول اساسی از این بابت در کشور عزیزمان باشیم.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.