برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران برنامه کاری سال 2018 ، نشریه شماره 95

 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران برنامه کاری سال 2018 ، نشریه شماره 95
هدفهای راهبردی برای سالهای 2016 تا 2018 
«راهبرد برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون بین المللی حسابداران: 2016 تا 2018» (راهبرد سالهای 2016 تا 2018) همسو با راهبرد فدراسیون تهیه شده است، تا از هماهنگی با جهت گیری و اولویتهای سازمان اطمینان حاصل شود. راهبرد سالهای 2016 تا 2018 در سال 2015 برای مشورتخواهی عمومی در یک دوره 60 روزه منتشر شد. هفتادویک پاسخ دریافت شد که همگی به اجماع از هدفهای راهبردی برای سالهای 2016 تا 2018 پشتیبانی کرده بودند. هیئت نظارت بر منافع عمومی در تاریخ 7 سپتامبر 2015 تأیید کرد که راهبرد سالهای 2016 تا 2018 مطابق با فرایند انجام کار و با توجه مناسب به منافع عمومی تهیه شده است.
هدفها، نوآوریها و پروژه های راهبردی تدوین¬شده برای سالهای 2016 تا 2018، تغییر در محور برنامه رعایت ضوابط اعضای فدراسیون (برنامه) را نشان می داد. در حالی که 10 سال اول موجودیت برنامه متمرکز بر جمع آوری اطلاعات و توسعه طرحهای اقدام در قالب بیانیه تعهدهای عضویت بود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.