آیا ارائه خدمات غیرحسابرسی استقلال حسابرس را آسیب میرساند؟ نشریه شماره 84

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
آیا  ارائه خدمات غیرحسابرسی استقلال حسابرس را آسیب میرساند؟ نشریه شماره 84
مقدمه
یکی از داغترین بحثهایی که در مورد استقلال حسابرسان ارائه شده، خدمات غیرحسابرسی به وسیله مؤسسه های حسابرسی برای مشتریانشان بوده است.در این زمینه بحثهای مستدل و محکمی ارائه شده که ارائه این نوع خدمات بین حسابرس و صاحب کار حسابرسی وابستگی اقتصادی ایجاد می کند و منجر به آسیب دیدن استقلال حسابرس می شود. از طرف دیگر، در مقابل آن عقایدی قوی بیان شده است که ارائه خدمات غیرحسابرسی، آگاهی حسابرس را نسبت به حرفه صاحب کار حسابرسی افزایش داده و به حسابرسی مؤثرتر می انجامد. مطالعات تجربی درباره امکان رابطه بین کیفیت حسابرسی و سطوح خدمات غیرحسابرسی، شواهد کمی را برای حمایت از نقطه نظر قبلی مبنی بر آسیب وارد شدن به استقلال حسابرس و نیز برای نقطه نظر دومی یعنی افزایش آگاهی حسابرس، بهدست آورده است. به هر حال، مطالعه جدیدی که به وسیله کاشولی، چمبرز و پین (Causholli, Chambers, and Payne, 2014) انجام شده، گزارشهای درخور توجه و شواهد محکمی را ارائه می دهند که خدمات غیرحسابرسی، با کیفیت پایین حسابرسی همراه است.
در این مقاله، بحث درازمدت یادشده را بررسی و یافته های جدید کاشولی و دیگران را خلاصه کرده ایم.
گرچه موضوع خدمات غیرحسابرسی در ایالات متحد بیشتر یک عمل انجام شده است، اما این پرسش که نقش آن در استقلال حسابرس چیست، هنوز هم به دلایل متعددی موضوعی مهم است. نخست اینکه تلاشهای نظارتی ممکن است معکوس گردد؛ اگر معلوم شود که مقصود اصلی که در این نوع خدمات بوده، بی نتیجه اند. دوم، در حال حاضر در ایالات متحد ممنوعیت قانونی خدمات غیرحسابرسی برای شرکتهای بخش خصوصی الزامی نیست؛ در نتیجه آثار استقلال ناشی از خدمات غیرحسابرسی هنوز هم در این بخش اعتبار دارد. سوم، مراجع انتظامی خارج از ایالات متحد در حال اجباری کردن ممنوعیت یا محدودیت خدمات غیرحسابرسی هستند (European Parliament, Council of the EuropeanUnion, 2014).

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.