بسته چارچوب مفهومی برای استقلال، نشریه شماره 84

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
بسته چارچوب مفهومی برای استقلال، نشریه شماره 84
مقدمه
به کارگیری چارچوب مفهومی برای استقلال و تفسیر تعارضهای اخلاقی (AICPA, ET sec.1.200.005) در مواردی که در آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) رهنمودی در پاسخ به روابط یا شرایط خاص ارائه نشده، برای اعضا الزامی است.
از این چارچوب نمی توان برای غلبه بر موارد منع شده و یا دیگر الزامهای آیین انجمن حسابداران رسمی امریکا استفاده کرد. این چارچوب شامل رویکردی در مورد «خطرها و تدابیر ایمن ساز» است که برای کمک به اعضا در تجزیه وتحلیل روابط و شرایطی طراحی شده که آیین انجمن به طور مشخص به آنها پاسخ نمی دهد و نیز روابط و شرایط یادشده ممکن است به نقض «مقررات استقلال» منجر شوند (AICPA, ET sec., 1.200.001).
این بسته به اعضا در استقرار رویکرد چارچوب مفهومی کمک کرده و به طور خاص دربرگیرنده این موارد  است:  
  •  مراحل چارچوب مفهومی به منظور راهنمایی دقیق اعضا در خصوص آنچه باید در هنگام استفاده از رویکرد مبتنی بر چارچوب مفهومی انجام دهند؛
  • نقشه راه به عنوان ابزاری عینی برای نشان دادن مراحل جزئی تر رویکرد مبتنی بر چارچوب مفهومی؛
  •  کاربرگی برای کمک به اعضا برای به کارگیری مراحل چارچوب مفهومی که ممکن است به منظور پاسخگویی به الزامهای مستندسازی (که در بند9 به آن اشاره می شود) نیز مورد استفاده قرار گیرد. مثالی از چگونگی استفاده از این کاربرگ در بسته گنجانده شده است؛ و
  •  ارائه نمونه هایی از روابط و یا شرایطی که در آیین انجمن حسابداران رسمی امریکا آورده نشده اند و نیز نمونه هایی در مورد اینکه چارچوب مفهومی در چنین شرایطی چگونه باید اعمال شود. 
روابط و یا شرایطی که اعضا با آن روبه رو می شوند و تهدیدی برای دیگر قواعد به جز استقلال می باشد، ممکن است با استفاده از بسته جداگانه ای با عنوان «بسته چارچوب مفهومی برای اعضای فعال در حرفه که با همگان سروکار دارند»، تجزیه وتحلیل شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.