محور اصلی حسابرسی فناوری اطلاعات، نشریه شماره 79

 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
محور اصلی حسابرسی فناوری اطلاعات، نشریه شماره 79

با پدیدارشدن موج اخیر فناوریهای اطلاعات مانند فناوریهای حوزه داده های با حجم بالا که هدف آنها تحلیل و پردازش بلادرنگ داده ها اســت، فناوریهای رسانه های اجتماعی که در پی تسریع در ارتباطات هستند و شاید از همه مهمتر، رویکرد عرضه فناوری اطلاعات در قالب بسته های خدماتی که رایانش ابری عمومی ترین نوع آن است، ارزشمند است زمانی را برای بازنگری مبانی حسابرسی فناوری اطلاعات در رویارویی با شرایط جدید اختصاص دهیم به طور معمول، پدید آمدن چنین فناوریهایی با مباحثی همچون مباحث مطرح شده درباره فناوریهای پیشین همراه است و راه های پرداختن به چنین فناوریهای نوپدیدی، همان است که حسابرسان فناوری اطلاعات همیشه در برخورد با چالشهای فناوریهای نوپدید، انجام میدهند اما محور اصلی و موضوع حسابرسی فناوری چیست؟ حسابرسی فناوری اطلاعات، درباره شناسایی ریسک و کنترلهای مناسب برای کاهش ریسک به سطحی قابل پذیرش است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.