درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 79

 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 79

 استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط  (IFRS for SMEs)در ژوئیه منتشر شد.
الف- گزارشگری مالی خوب، آسان شد
ب- صفحه مجموعه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) بیش از صفحه است
 ج- براساس مجموعه کامل استانداردهای بین المللی  گزارشگری مالی تهیه شده است مجموعه کامل استانداردها بر مبنای موارد زیر ساده شده است:
    - نیاز بهره برداران، با در نظر داشتن تقدم نسبت به اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی کوتاه مدت، نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی (به جای پیش بینی های درازمدت تر درمورد درامد و قیمتهای سهام)
     - توجه به فزونی منافع بر مخارج
د- این مجموعه به طور کامل  مستقل و وابسته به خود است
ه- برای دسترسی به آن میتوان به آدرس زیر مراجعه کرد
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs-and-related-material.aspx

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.