آینده حرفه حسابرسی؛ روش تحلیل سناریو، نشریه شماره 79

 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
آینده حرفه حسابرسی؛ روش تحلیل سناریو، نشریه شماره  79

وضعیت آینده هر پدیده ای تابع عوامل و شرایط متعددی است آینده حرفه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست به طور مثال در دو دهه گذشته روی دادن شرایطی همچون رسوایی های مالی شرکتهایی مانند انرون، ورلدکام و پارمالات، تغییرهای قانونی در رابطه با نظارتهای مالی و تحولهای چشمگیر در حوزه مسئولیتها و ساختار حرفه حسابرسی از عواملی به شمار میرود که در شکل گیری وضعیت کنونی حرفه حسابرسی تأثیر به سزایی داشته است این شرایط در آینده نیز برقرار خواهد بود و تغییرها و تحولهای آینده میتواند آینده حرفه حسابرسی را تا حد زیادی متأثر سازد تغییر فضای تجارت جهانی و جهانی سازی، درک نیاز حسابرسان و ذینفعان به ارائه خدمات نوین مالی و مشاوره ای و تحولهای ایجادشده در زمینه های فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات را شاید بتوان از اصلی ترین عوامل مؤثر بر آینده حرفه حسابرسی به شمار آورد (Giersberg & Kafsack, 2011; Ludwig et al., 2011) بدین لحاظ، هدف اصلی پژوهش موضوع این مقاله تبیین و تشریح محتمل ترین گزینه های مرتبط با آینده حرفه حسابرسی در دهه آینده است در این راستا باید عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر آینده حرفه حسابرسی به شکل مشخصی شناسایی و تبیین شود بدین منظور استفاده از روش تحقیقهایی از نوع کمّی بسیار دشوار و در عمل غیرممکن است در این شرایط با به رهگیری از روشی با عنوان تحلیل سناریو ، طیف گستردهای از اطلاعات کمّی و کیفی جمع آوری و بدین واسطه زمینه تبیین و ترسیم گزینه های محتمل در رابطه با آینده حرفه حسابرسی فراهم میشود (Mietzner, 2009; Schoemaker, 1995)

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.