میزگرد حسابداری و حسابرسی واحدهای کوچکومتوسط، نشریه شماره 79

 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد حسابداری و حسابرسی واحدهای کوچکومتوسط، نشریه شماره 79

واحدهای کوچک ومتوسط برای سلامت و پایداری اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارند؛ این واحدها  درصد کل کسب وکارها و بیشتر تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی را تشکیل میدهند، مولد ثروت و اشتغالند و آثار اجتماعی و محیطی درخورتوجهی دارند.
استفاده کنندگان از صورتهای مالی واحدهای کوچک ومتوسط نیازی به صورتهای مالی برمبنای چارچوب گزارشگری با مقاصد عمومی ندارند؛ اما، به جای آن بیشتر بر ارزیابی گردش وجوه کوتاه مدت، نقدینگی و توانایی پرداخت توجه دارند  افزون بر این، استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب گزارشگری با مقاصد عمومی دردسرهای فراوانی برای شرکتهای کوچک ومتوسط دارد که با وسعت گرفتن دامنه این استانداردها، بیشتر نیز شده است.
هیئت استـانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با درک نیاز گزارشگری واحدهای کوچک ومتوسط، مجموعه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک ومتوسط (IFRS for SMEs) را در   صفحه برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل  حدود   صفحه ، در سال  و اصلاحیه آنها را در سال منتشر کرد.

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.