ارزش آفرین،گفتگو با دکتر حسین کثیری، نشریه شماره 78

 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
ارزش آفرین،گفتگو با دکتر حسین کثیری، نشریه شماره 78

طبق تعریف کوزو (COSO)، سیستم کنترل داخلی فرایندی است که از سوی هیئت مدیره واحد تجاری، مدیریت و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به هدفهای سازمان مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت طراحی و مستقر میشود هدفهای عملیاتی مربوط به اثربخشی و کارایی عملیات، هدفهای گزارشگری مرتبط با قابلیت اطمینان گزارشها اعم از مالی و غیرمالی، درون و برونسازمانی ، و هدفهای رعایتی مربوط به رعایت قوانین و مقررات عمومی و مقررات دستورالعملهای حاکم بر واحد است حفاظت از منابع سازمان نیز زیرمجموعه هدف اثربخشی و کارایی عملیات محسوب میشود.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.