حبیب الله تیموری

 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
حبیب الله تیموری

حبیب الله تیموری ماسوله پژوهشگر و مترجمی چیره دست و پرکار

حبیب‌الله تیموری‌ماسوله پژوهشگر و مترجمی چیره‌دست و پرکار بود؛ آثار متعدد و ماندگاری فراهم آورده و سهم درخور توجهی در انتشار و ترویج دستاوردهای دانش حسابداری، اقتصاد و آمار داشته است. با این‌حال جدای شناختی که کارهای منتشر شده‌اش از وی به دست می‌دهد، ویژگیهای فردی و شخصیتی‌اش کمتر یا اصلاً معرفی نشد. فروتن بود و بیشتر بر خواندن، نوشتن، تألیف، ترجمه و ویراستاری متمرکز بود. در هر زمان چند کار در حال انجام در دست داشت و هزار اندیشه در سر. شریف، مهربان و جدی بود؛ جستجوگر و سختکوش؛ ویژگیهایی که سبب می‌شد ترجمه آثار سخت‌تر را آسانتر بپذیرد و به انجام رساند. در حوزه‌های متنوع مانند اقتصاد، نمونه: اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی اثر دیوید ریکاردو؛ آمار، نمونه: مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی اثر نورمن کورتز؛ و یا حسابداری، نمونه: ساختار تئوری حسابداری نوشته آ.سی.لیتلتون کتاب تألیف و ترجمه کرده است.
حبیب‌الله تیموری‌ماسوله در سال 1312 در ماسوله به دنیا آمد و یکی از پنج فرزند آقا‌صفر و طاووس‌خانم بود. از دوران کودکی او چیزی نمی‌دانیم. اما می‌دانیم هشت – نه ساله که بود کشور در اشغال نیروهای متفقین قرار‌گرفت و ماسوله شده‌بود محل استقرار واحدی از ارتش سرخ. تیموری به جای اینکه مدرسه برود، ناگزیر شد شروع کند به کار کردن؛ انبارداری کرد، میرزابنویس شد و دفتردار تجار ماسوله و رشت. با این حال نگذاشت از درس خواند بازبماند. از هر فرصتی برای درس خواندن استفاده کرد تا آنکه در سن 20 سالگی دوره ابتدایی را به پایان برد. سال بعدش سه سال اول دوره دبیرستان را خواند و سال دیگر دبیرستان را، و در دانشسرای عالی در رشته زبان انگلیسی پذیرفته شد.
دانشسرای عالی را که تمام کرد مدتی در دبیرستانهای آبادان زبان انگلیسی درس داد تا اینکه تصمیم گرفت برود امریکا اقتصاد بخواند، و رفت و فوق لیسانس اقتصاد با گرایش اقتصاد شناسی کلاسیک گرفت و برگشت. از این زمان به بعد در جاهای مختلف کار کرد؛ به عنوان پژوهشگر در مرکز پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تهران، به عنوان مترجم و مقاله‌نویس در روزنامه کیهان. مدتی در دانشکده ارتباطات اقتصاد درس داد و در مدرسه عالی ایران‌زمین زبان و ادبیات انگلیسی، تا اینکه آمد به سازمان حسابرسی(1361) و شد پژوهشگر مرکز آموزش و تحقیقات این سازمان و ماند تا سال 1387 که ناخواسته بازنشسته شد و از سازمان رفت. اما همچنان به تحقیق و تألیف و ترجمه و ویرایش در خانه ادامه داد تا اسفند 1388 که درگذشت. حبیب‌الله تیموری 26 کتاب در حوزه های مختلف و بیشتر در رشته حسابداری، اقتصاد و آمار پدید آورد یا در پدید آمدن آنها با دیگران مشارکت داشت.

 

عنوان و نام پدید آورنده / پدید آورندگان
مشخصات نشر
تاریخ نوین کره: نوسازی اقتصاد وجامعه ومبارزه برای تجدید وحدت ملی
تألیف کیم هان گیل؛ ترجمه حبیب‌الله تیموری
تهران: نگاه،1360
آشنایی با حسابرس و گزارش حسابرسی ( کار گروهی)
تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1361
ارز و عملیات بازار پولی
ترجمه‌ دکتر مهدی تقوی، ویراسته‌ حبیب‌الله تیموری

تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1362
اقتصاد ایران
مهدی تقوی، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ تیموری، مصطفی علی‌مدد، میرمطهری، و نفیسی
تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1363
حسابداری وجوه نقد، سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت، و مطالبات
ترجمه و تالیف مصطفی گودرزی، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ تیموری
تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1366
اژده‍ای‍ان‌ ع‍دن‌: ت‍ام‍ل‍ی‌ در ت‍ک‍ام‍ل‌ ه‍وش‌ ان‍س‍ان  
ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ارل‌ س‍اگ‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری
ت‍ه‍ران‌: پ‍اپ‍ی‍روس‌، 1368
س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و ن‍ئ‍وک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍ارک‍س‌ و ک‍ی‍ن‍ز
وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ارب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، 1370
حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی
ترجمه وتألیف حبیب‌الله تیموری، مصطفی گودرزی
 ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، 1371(تا چاپ نهم رسیده است)
حسابداری تغییر قیمتها
ترجمه وتالیف حبیب‌الله تیموری
 تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، 1373
م‍زه‌ ت‍م‍ش‍ک
ن‍وش‍ت‍ه‌ دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا، 1373
اص‍ول‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ و م‍ال‍ی‍ات‌س‍ت‍ان‍ی
دی‍وی‍د ری‍ک‍اردو؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ پ‍ی‍رو س‍راف‍ا ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وری‍س‌ داب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، 1374
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر آم‍ار در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی
 ن‍ورم‍ن ‌آر ک‍ورت‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ته‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏، 1374
 ارزش‌، پ‍ول‌، ت‍ورم‌
ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌ ت‍ه‍ران‌
‌س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، 1375
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ آم‍ار (آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌) ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍دن‍ی؛ وی‍راس‍ت‍ار ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ته‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی، 1378
 مطال‍ع‍ات‍ی‌ در زاد و رش‍د س‍رم‍ای‍ه‌داری
ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وری‍س‌ داب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، 1379
 ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ درام‍د ب‍ه‌‌ه‍م‍راه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۵ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی ‌‎ FASBش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ در ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری
تالیف و ترجمه ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌م‍اس‍ول‍ه‌
‌ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی،‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای، 1379
 ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ام‍ش‍ه‍ود و م‍خ‍ارج‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ دوره‌ه‍ای‌ آت‍ی
ت‍ال‍ی‍ف و ت‍رج‍م‍ه‌‌ م‍ص‍طف‍ی‌ گ‍ودرزی‌ و ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری
‌ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی، 1380
س‍اخ‍ت‍ار ت‍ئ‍وری‌ ح‍س‍اب‍داری
تالیف ای س‍ی‌ ل‍ی‍ت‍ل‍ت‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، 1380
‌راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ه‍رب‍رت‌ آرک‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری
‌ته‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌، 138
ت‍ئ‍وری‌ه‍ای‌ ارزش‌ و ت‍وزی‍ع‌ از زم‍ان‌ آدام‌ اس‍م‍ی‍ت‌
م‍وری‍س‌ داب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ت‍ه‍ران‌: نشر ن‍ی‌، 1381
حسابرسی تقلبات و کارشناسی مالی (حسابداری) دادگاهی: ابزارها و فنون
تالیف جی جک ‌بولونا، رابرت‌جی‌ لیندکوئیست؛ ترجمه حبیب‌الله تیموری
‌تهران: سازمان حسابرسی، مدیریت بررسیهای فنی و حرفه‌ای، 1386
مقدمه‌ای بر مبانی نظری حسابداری شرکت‌های سهامی
تالیف و آ پتن، آ سه لیتلتن؛ ترجمه حبیب‌الله تیموری‌ماسوله؛ [برای] جامعه حسابداران امریکا
‌تهران: نشر ترمه، 1388
‌س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ ام‍ری‍ک‍ا، از زب‍ان‌ ج‍رون‍ی‍م‍و
وی‍راس‍ت‍ار: اس‌ ام‌ ب‍ارت‌؛ وی‍رای‍ش‌ ج‍دی‍د ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ف‍ردری‍ک‌ و ت‍رن‍ر س‍وم‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ ت‍ی‍م‍وری‌
‌ه‍م‍دان‌

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.