شماره 74، آذر و دی 93، دکتر رضا نظری

 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره 74، آذر و دی 93، دکتر رضا نظری
آیا آموزش و پژوهش حسابداری در دانشگاهها باید در راستای پرورش مهارتهای موردنیاز حرفه حسابداری صورت گیرد؟

آیا آموزش و پژوهش حسابداری در دانشگاهها باید در راستای پرورش مهارتهای موردنیاز حرفه حسابداری صورت گیرد؟
آموزش و پژوهش حسابداری در دانشگاهها، به‌ مفهوم گسترده، باید به‌ گونه‌ای باشد که آموزش دانش حسابداری، آموزش صلاحیتهای تخصصی، آموزش ارزشهای حرفه‌ای و موازین اخلاق حرفه‌ای را دربرگیرد. آموزشها در دانشگاه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا شود تا افزون بر آنکه فرد را برای ورود به حرفه حسابداری آماده می‌سازد، حسابداران حرفه‌ای را نیز برای یادگیری مستمر و درازمدت پشتیبانی کند.
سرفصل‌های آموزش حسابداری در دانشگاهها باید به‌طور مستمر با همکاری مشترک دانشگاهیان و انجمن‌های حرفه‌ ای حسابداری و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیشرفتهای فناوری اطلاعات و نیازمندیهای جامعه مورد بازنگری قرار گیرد. در تدوین و بازنگری سرفصل‌های آموزش حسابداری در دانشگاه نیز باید هدف از آموزش حسابداری، حسابدار حرفه‌ای، و دانش و مهارت و نگرشی که حسابدار باید داشته باشد، به‌ روشنی تعریف شود.
تعریف پژوهش حسابداری بسیار دشوار است زیرا طی سالیان، تغییرات بسیاری در آن روی داده است. گرایش بسیاری از پژوهشهای اولیه حسابداری، کشف و تجویز نحوه عمل صحیح حسابداری و «بایدها»  بوده است. با پیشرفت در مباحث مدیریت مالی، پژوهشهای حسابداری به توصیف و پیش‌بینی نحوه عمل‌های واقعی حسابداری گرایش پیدا کرده است. پژوهشهای حسابداری به تأثیر حسابداری بر محیط فعالیت آن، و تأثیر متقابل محیط فعالیت حسابداری بر حسابداری، توجه دارد. پژوهشهای حسابداری نقشی اساسی در پیدایش دانش جدید حسابداری دارند.
حسابداران با یادگیری دانش جدید می‌توانند با به‌دست آوردن بینش عمیق علمی، رویدادهای حسابداری در جامعه را بهتر درک کنند، توضیح دهند و در تغییر آنها مشارکت نمایند؛ ازجمله:
•  تدوین و به‌کارگیری استانداردهای جدید حسابداری و حسابرسی،
•  گزارش مبادلات غیرعادی اقتصادی در صورتهای مالی،
•  اثر قانون جدید مالیات بر کارکنان و شرکتها و فعالیتها، و
•  تأثیر حرفه حسابداری بر بازار سرمایه از طریق پژوهشهای حسابداری در دانشگاه.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.