میزگرد«راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی»،‌نشریه شماره 67

 ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد«راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی»،‌نشریه شماره 67

رشد پایدار شرکتها در گرو همکاری جمعی، ساختن برتری رقابتی، بهره جویی از استعدادها، قابلیت سازگاری و جلب اعتماد جامعه است و چنین است که:
•    جهانی سازی روبه رشد، سازمانها را به هم نزدیکتر ساخته و همکاری بین بخش خصوصی، دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است؛
•    در دوره فرازونشیب های بدون پیش بینی، سازمانها راههای تازه ای برای ساختن برتری رقابتی پیش می گیرند،
•    یکی از راههای موفقیت، یافتن راههای جدید در بهره جویی از استعدادها برای دستیابی به رشد است؛
•    اکنون که ناپایداری اقتصادی، سیاسی و محیطی به واقعیتهای دائمی زندگی تبدیل شده اند، سازمانها می کوشند قابلیت سازگاری خود را بهبود دهند و خود را برای واقعه بعدی آماده سازند؛
•    با افزایش انتظارات از جامعه کسب و کار و نقش آن در توسعه جامعه، شرکتها به صورتی روزافزون چگونگی سنجش، ایجاد و حفظ اعتماد را زیرنظر دارند.
مجله حسابرس نیز «راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیر حسابرسی» را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران قرار داد. مطالب بالا و پرسشهای زیر عنوانهایی بودند که در این میزگرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1-    خدمات غیرحسابرسی چیست و شامل چه نوع خدماتی می شود؟
2-    کدامیک از خدمات غیرحسابرسی در ایران نیاز بنگاههای اقتصادی را برای توسعه و رشد برطرف می کند؟
3-    حرفه حسابرسی چگونه می تواند تواناییها و ظرفیتهای خود را افزایش دهد؟ چه موانعی وجود دارد؟
4-    نشانه های بروز تضاد منابع در صورت ارائه خدمات غیرحسابرسی به وسیله مؤسسه های حسابرسی چیست؟ آیا حق الزحمه قابل ملاحظه برای طراحی سیستمهای اطلاعات حسابداری می تواند نشانه ای از تضاد منافع باشد؟
5-    آیا ارجاع خدمات غیرحسابرسی به حسابرس مستقل توسط کمیته حسابرسی و تصویب خدمات غیرحسابرسی انجام شده به وسیله کمیته حسابرسی می تواند رافع تضاد منابع باشد؟
6-    در صورت پذیرش و ارائه خدمات غیرحسابرسی از سوی حسابرس مستقل به صاحبکار، حسابرس این موضوع را چگونه نسبت به استقلال خود اطمینان دهد؟
7-    تصور نمی کنید محدود کردن مؤسسه های حسابرسی در ارائه خدمات غیرحسابرسی موجب محدود نگهداشتن فعالیت مؤسسه های حسابرسی می شود؟ پیشنهاد شما برای پذیرش ارائه خدمات غیرحسابرسی و جلوگیری از تضاد منافع و عدم تأثیر سوء بر استقلال حسابرس چیست؟

  

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.